ПРАВНИ УСЛУГИ

„РИНА КОНСУЛТ“ ООД предоставя правни консултации специализирани в областта на акредитацията и сертификацията,обществени поръчки, оценка на съответствието, продуктова сертификация, биологично земеделие, сертифициране на био продукти и др.
„РИНА КОНСУЛТ“ ООД предоставя абонаментно правно обслужване на юридически лица.
Фирмата предоставя правни консултации в областта на гражданското,търговското и авторското право, осигурява процесуално представителство и посредничество.

 

Вещно право и недвижими имоти
Предоставянето на правна помощ в областта на вещното право и недвижимите имоти – земеделска земя, парцели, къщи, апартаменти и др. За повече информация ВИЖ ТУК.

 

Гражданско право
Правни консултации по гражданскоправни въпроси; изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения; подготовка на договори и др.

 

Търговско право
Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци.

 

Семейно и наследствено право
Консултации по семейноправни и наследственоправни въпроси.

 

Административно право
Представителство пред държавни и общински органи; Обжалване на административни актове; Процесуално представителство по административни дела; Консултации в областта на данъчното право. За повече информация ВИЖ ТУК.

 

Трудово право
Консултации по трудовоправни въпроси на граждани и фирми.

 

Обществени поръчки
Изготвяне на точна и пълна документация за участие в обществени поръчки и представителство на кандидатите пред възложителя в отделните фази на провеждане на процедурата;
Консултиране на възложители в процеса на подготовка на тръжната документация и избор на процедура;
Обжалване на решенията на възложителите през Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд;
Процесуално представителство във връзка с изпълнението на договора за обществена поръчка.

 

Цените на правните  услуги се определят съобразно Наредба  за минималните размери на адвокатските възнаграждения, обн. ДВ. бр. 64 от 23 юли 2004 г.

Вашият коментар