OHSAS 18001

ФОРМУЛЯР ЗА ОФЕРТА – F4_rina

 

 

OHSAS 18001 – СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
  OHSAS 18001 – (Ocupational Health and Safety System) „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания“ – спецификация за система за управление на здравословни и безопасни условия на труд.
OHSAS 18001 дава възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условията на труд. OHSAS 18001 e съвместимa с ISO 9001 /качеството – в полза на клиента/ и ISO 14001 /околната среда – в полза на цялото общество/ и позволява лесна интеграция. Разработването и внедряването на система за управление на здравословни и безопасни условия на труд /СУЗБУТ/ демонстрира ангажираността на ръководството на организацията за безопасна работна среда и защита на служителите от трудови злополуки. Спецификацията препраща към националното трудово законодателство, където са предвидени минималните императивни изисквания към работодателя в областта на здравословните и безопасни условия на труд. OHSAS 18001 доразвива националното трудово законодателство, като дава оказания на организацията как да издири, анализира и вземе мерки за ликвидиране на всички опасности в трудовата среда с цел гарантиране здравето на персонала.
OHSAS 18001 обхващат следните аспекти:
 • Политика и ангажираност;
 • Оценка и контрол на риска;
 • Готовност за извънредни ситуации;
 • Персонал, управление, обучение, комуникации;
 • Документи и записи;
 • Разследване на инциденти и злополуки;
 • Коригиращи и превантивни действия;
 • Одит и преглед на ръководството.

 

Причини, пораждащи необходимостта от разработване, внедряване и поддържане на система за управление система за управление на здравословни и безопасни условия на труд /СУЗБУТ/ в една организация. 
 1. покриване на изискванията на нормативната уредба.
Изграждането и внедряването на СУЗБУТ гарантира съответствие със:
 • Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Подзаконови нормативни актове в областта на здравословните и безопасни условия на труд.
 1. повишаване конкурентноспособността. 
Изграждането, внедряването и сертифицирането на СУЗБУТ дава възможност на всеки един работодател да докаже пред всички заинтересовани страни усилията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите в организацията. Функциониращата система за управление на ЗБУТ е гаранция за намаляване на риска от трудови злополуки. Този факт повишава конкурентноспособността на една организация и в някой случаи има решаващо значение за осъществяването на една сделка.
 1. покриване на изискванията на самата организация. 
Изграждането и внедряването на СУЗБУТ дава на организацията правна сигурност предвид гарантираното прилагане на законовите и подзаконовите актови свързани със здравословните условия на труд. Въвеждането на Системата за Управление води до намаляване до минимум на трудовите злополуки и инциденти, което от своя страна намалява последващите за това разходи.

 

Етапи при изграждане и внедряване на СУЗБУТ от „РИНА КОНСУЛТ“ ООД.
1 ЕТАП Одит на състоянието:
първоначален одит за установяване на съответствие на действащата система с изискванията на съответния стандарт;
анализ на състоянието и определяне на структура на СУЗБУТ;
разработване на графици за изпълнение на разработката, изготвяне на всички необходими документи по изграждането на СУЗБУТ – заповеди, програми и др.

 

2 ЕТАП Разработване на документите от СУЗБУТ
разработване на документите от СУЗБУТ – наръчник, процедури, оперативни документи и др.;
поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи.

 

3 ЕТАП Внедряване:
провеждане на обучение по внедряване;
извършване на одити по елементите от стандарта при внедряването на системата;
извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите.

 

4 ЕТАП Функциониране:
обучение на вътрешни одитори; извършване на вътрешни одити;
оценка и контрол на риска;
трупане на записи по действието на СУЗБУТ.

 

5 ЕТАП Сертифициране и придобиване на сертификат:
участие в избора на сертификационна организация и по време на извършване на сертификационния одит;
отстраняване на евентуални забележки от одита.

 

ФОРМУЛЯР ЗА ОФЕРТА – F4_rina