ПРАВНИ УСЛУГИ

"Рина Консулт" ООД предоставя правни консултации специализирани в областта на акредитацията и сертификацията,обществени поръчки, оценка на съответствието, продуктова сертификация, биологично земеделие, сертифициране на био продукти и др.
Фирмата предоставя правни консултации в областта на гражданското,търговското и авторското право, недвижими имоти, представителство и посредничество.

Read More

СЕРТИФИКАЦИЯ

„Рина Консулт” ООД предлага консултации във връзка с разработване и внедряване на системи за управление /СУ/ - на качеството, околна среда, безопасни условия на труд, хранително вкусова промишленост и информационна сигурност, съгласно следните стандарти:
ISO 9001 Управление на качеството
ISO 14001 Управление на околната среда
ISO 27001 Управление на информационната сигурност

Read More

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Съществена част от работата на "Рина Консулт" е предоставянето на правна помощ при сделки с недвижими имоти - земеделска земя, парцели, къщи, апартаменти и др. Осигуряваме процесуално представителство по имотни спорове. Разрешване на проблеми, свързани със собствеността върху недвижими имоти. Доброволна делба/съдебно делба. Изготвяне на договори. Проучване на имоти/земеделски земи. Обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт.

Read More

iso_50001

БДС EN ISO 50001:2011 – Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане

Стандарта БДС EN ISO 50001:2011 – Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане е публикуван през 2012 г. от Българският институт за стандартизация на български език. БДС EN ISO 50001:2011 заменя и отменя БДС EN 16001:2009.   ISO 50001 е предназначен за внедряване от всяка организация, независимо от тяхната големина, сектор или

Read More

images

НОВАТА ВЕРСИЯ НА СТАНДАРТА БДС EN ISO 14001:2015

Eвропейският стандарт EN ISO 14001:2015 е приет от CEN на 14 септември 2015 г. и съществува в три официални издания (на английски, немски и френски език). Съгласно Вътрешния правилник на CEN/CENELEC националните организации по стандартизация на следните държави са задължени да въведат този европейски стандарт: Австрия, Белгия, Бивша югославска република Македония, България, Германия, Гърция, Дания,

Read More

Стандарта за преводачески услуги – БДС EN 15038:2006 е отменен

Стандарт БДС EN 15038:2006 Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата, е отменен и заменен от БДС EN ISO 17100:2015 Писмени преводачески услуги. Изисквания за предоставяне на писмени преводачески услуги (ISO 17100:2015), издаден с превод на български език на 16.11.2015 г.