ПРАВНИ УСЛУГИ

"Рина Консулт" ООД предоставя правни консултации специализирани в областта на акредитацията и сертификацията,обществени поръчки, оценка на съответствието, продуктова сертификация, биологично земеделие, сертифициране на био продукти и др.
Фирмата предоставя правни консултации в областта на гражданското,търговското и авторското право, недвижими имоти, представителство и посредничество.

Read More

СЕРТИФИКАЦИЯ

„Рина Консулт” ООД предлага консултации във връзка с разработване и внедряване на системи за управление /СУ/ - на качеството, околна среда, безопасни условия на труд, хранително вкусова промишленост и информационна сигурност, съгласно следните стандарти:
ISO 9001 Управление на качеството
ISO 14001 Управление на околната среда
ISO 27001 Управление на информационната сигурност

Read More

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Съществена част от работата на "Рина Консулт" е предоставянето на правна помощ при сделки с недвижими имоти - земеделска земя, парцели, къщи, апартаменти и др. Осигуряваме процесуално представителство по имотни спорове. Разрешване на проблеми, свързани със собствеността върху недвижими имоти. Доброволна делба/съдебно делба. Изготвяне на договори. Проучване на имоти/земеделски земи. Обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт.

Read More

„Рина Консулт“ разработи и внедри за „Фармпойнт“ ООД – Система за управление на доставчиците по отношение качеството на техните продукти

„Фармпойнт“ ООД е компания управляваща интернет портал (https://farmpoint.bg/bg) насочен към предлагане на истински, вкусни и свежи продукти, създадени по естествен начин от местни производители. Целта на фирмата е да осигури на клиентите си удобство и наистина приятно пазаруване, като им предложи истинска храна с ясен произход и проверено качество. „Рина Консулт“ ООД разработи за „Фармпойнт“

Read More

download (1)

Преминаване към новата версия на стандарта ISO/IEC 27001:2013

„Рина Консулт“ ООД успешно завърши работата си по консултиране на фирмата „ЕМВЕКО“ АД относно преминаването към новата версия на стандарта ISO/IEC 27001:2013. Стандартът заменя ISO/IEC 27001:2006. Фирмата имаше внедрена и сертифицирана през 2012 година – Система за управление на сигурността на информацията.  В рамките на 4 /четири/ човекодена „Рина Консулт“ преработи системата за управление на

Read More

Подготовка за сертификация по един стандарт /ISO 9001/ на фирма с 1 /един/ офис и персонал от 10 /десет/ човека  

Вариант 1 – икономичен Бр.човекодни                       Работа 0.5 човекодена           Разработка на СУК; 2.0 човекодена          Внедряване/Вътрешен одит и Преглед на Ръководството; 1.5 човекодена           Участие в сертификационен одит. ОБЩО:          4 човекодена – 800 лв.     Вариант 2 – среден Бр.човекодни                       Работа 0.5 човекодена           Разработка на СУК; 2 човекодена             Внедряване; 1 човекодена             Вътрешен одит и Преглед

Read More