ПРАВНИ УСЛУГИ

"Рина Консулт" ООД предоставя правни консултации специализирани в областта на акредитацията и сертификацията,обществени поръчки, оценка на съответствието, продуктова сертификация, биологично земеделие, сертифициране на био продукти и др.
Фирмата предоставя правни консултации в областта на гражданското,търговското и авторското право, недвижими имоти, представителство и посредничество.

Read More

СЕРТИФИКАЦИЯ

„Рина Консулт” ООД предлага консултации във връзка с разработване и внедряване на системи за управление /СУ/ - на качеството, околна среда, безопасни условия на труд, хранително вкусова промишленост и информационна сигурност, съгласно следните стандарти:
ISO 9001 Управление на качеството
ISO 14001 Управление на околната среда
ISO 27001 Управление на информационната сигурност

Read More

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Съществена част от работата на "Рина Консулт" е предоставянето на правна помощ при сделки с недвижими имоти - земеделска земя, парцели, къщи, апартаменти и др. Осигуряваме процесуално представителство по имотни спорове. Разрешване на проблеми, свързани със собствеността върху недвижими имоти. Доброволна делба/съдебно делба. Изготвяне на договори. Проучване на имоти/земеделски земи. Обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт.

Read More

Подготовка за сертификация по един стандарт /ISO 9001/ на фирма с 1 /един/ офис и персонал от 10 /десет/ човека  

Вариант 1 – икономичен Бр.човекодни                       Работа 0.5 човекодена           Разработка на СУК; 2.0 човекодена          Внедряване/Вътрешен одит и Преглед на Ръководството; 1.5 човекодена           Участие в сертификационен одит. ОБЩО:          4 човекодена – 800 лв.     Вариант 2 – среден Бр.човекодни                       Работа 0.5 човекодена           Разработка на СУК; 2 човекодена             Внедряване; 1 човекодена             Вътрешен одит и Преглед

Read More

Внедряване и сертифициране на стандарта ISO 9001:2008 и Регламент (ЕС) N.333/2011г.

„RINA КОНСУЛТ” ООД разработва и внедрява Системи за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2008 и Регламент (ЕС) N.333/2011г. за установяване на критерии за това кога определени типове скрап престават да бъдат отпадъци по Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Регламентът определя критериите кога скрапът от чугун, стомана и алуминий, включително

Read More