Author Archives: Rina

RCS (Recycled Claim Standard)

RCS (Recycled Claim Standard) е стандарт проследяващ рециклираните суровини във веригите на доставка. Стандартът е разработен от Materials Traceability Working Group, част от OIA’s Sustainability Working Group. RCS  е базиран на изискванията на Content Claim Standard към веригите на доставка. RCS проверява наличието и количеството рециклиран материал в крайните продукти. Проверката на вложенията, както и

Read More

Global Organic Textile Standard (GOTS)

Global Organic Textile Standard (GOTS) е международно признат стандарт за органичен текстил. GOTS e въведен през 2006 г. предвид нарастването на потреблението на органични влакна и търсенето на единни критерии за преработка в индустрията и търговията на дребно. GOTS гарантира органичния статус на текстила от събирането на суровините чрез екологично и социално отговорно производство до

Read More

С участието на “Рина Консулт” успешно беше внедрена и сертифицирана Система за управление на здравето и безопасността при работа на “КОСТАЛ БЪЛГАРИЯ АУТОМОТИВ” ЕООД, гр. Пазарджик съгласно изискванията на ISO 45001:2018

В началото на юли 2020 г. успешно приключи сертификационният одит на “КОСТАЛ БЪЛГАРИЯ АУТОМОТИВ” ЕООД по ISO 45001:2018. За целта екипът ни разработи необходимата документация, участва във внедряването на системата на място в завода и проведе обучения на ръководния състав в организацията. Системата е разработена в съответствие със специфичните процеси, протичащи в организацията и има

Read More