Димитър Палов

DPalov

ДИМИТЪР  ПАЛОВ – съдружник и управител

 Дата на раждане: 1974 г.
Основно образование ОУ „Братя Миладинови”, гр. Русе
Средно образование: МГ „Баба Тонка”, гр. Русе
Висше образование: Юридически факултет на СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” със специализации по международни отношения и правораздаване
ОПИТ
01.04.2001 до 02.04.2002
ст. експерт “Човешки ресурси” в Изпълнителна агенция „Българска Служба за Акредитация“ /ИА ”БСА”/ към Министъра на икономиката

02.04.2002 г. до 01.08.2003 г.
младши юрисконсулт на ИА ”БСА” към Министъра на икономиката

01.08.03 до 01.07.2004 г.
старши юрисконсулт на ИА ”БСА” към Министъра на икономиката

01.07.04 до 06.11.2005 г.
главен юрисконсулт на ИА ”БСА” към Министъра на икономиката

в периода 02.04.2002 г. до 06.11.2005 г.
член на Комисия по възражения на ИА “БСА” в качеството си на единствен юрист

в периода 02.04.2002 г. до 06.11.2005 г.
член на Помирителна комисия на ИА “БСА”

в периода 02.04.2002 г. до 06.11.2005 г.
вътрешен одитор на ИА „БСА”

в периода 02.04.2002 г. до 06.11.2005 г.
финансов ревизор на ИА „БСА”

oт 06.11.05 г. до 24.04.2007 г.
ръководител на правния отдел на консултантското  дружество – “ПИ.А.С. Кредере” ООД

от 24.04.2007 г. до 27.09.2010
управител и ръководител на правния отдел на “ПИ.А.С. Кредере” ООД

от 2008 г. до 2019 г.
консултант по управлението/юрисконсулт на Кметство Горна Липница, община Павликени

от 2008 г. до настоящия момент
учредител, юрисконсулт и консултант по управление на проекти на юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза „Сдружение за развитие на Горна Липница“

от 2010 г. до настоящия момент
юрисконсулт и консултант по управление на проекти на Читалище „Зора-1887“, с. Горна Липница

от 2010 г. до настоящия момент
създател и ръководител на Арт резиденция „Старото Училище“, с. Горна Липница. Организатор на десет международни издания на резиденцията, както и на над 20 изложби в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас,Велико Търново, Русе и Стара Загора.

от 27.09.2010 до настоящия момент
собственик и управител на консултантските дружества – Кантора Набис ЕООД и Рина Консулт ООД

Участвал в разработването и поддържането на системата за управление на качеството на ИА „БСА“.
Автор на Правила за работа на комисия по възражения на ИА “БСА” и Правила за работа на помирителна комисия на ИА “БСА”.
Участвал в разработването и всички ревизии на Процедура за акредитация на ИА “БСА” в периода 2002 г.– 2005 г.
Участвал в извършването на четири вътрешни одита на системата за управление на ИА „БСА“ за периода 2002 г.– 2005 г.
Ръководител на правния екип, разработил обнародвания в края на 2005 г. Закон за акредитация. Защитавал проекта на закона в Министерски съвет и съответните комисии на Народното Събрание.
Автор на всички изменения в периода 2002 г.– 2005 г. на Устройствения правилник на ИА “БСА”.
Работил върху Закона за националната стандартизация, Закона за обществените поръчки, Закона за храните и др.; множество под законови нормативни актове, стандарти и процедури.
Опит при воденето на съдебни дела свързани с акредитация/сертификация. Давал становища по образувани производства пред Комисия за Защита на Конкуренцията свързани с акредитацията/сертификацията.
Опит в разработването, внедряването и сертифицирането на системи за управление/интегрирани системи за управление по стандартите ISO 9001, ISO 27001, ISO 22000, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45 001, БДС EN 15038, НАССР и др. в над 60 организации, работещи в различни отрасли на икономиката.

Артист, в колаборация с Дарина Палова е създател на концепцията за ритуалното изкуство, както и на творческия проект L.Y.R.A.
ВОДЕНИ КУРСОВЕ/СЕМИНАРИ/ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ В КАЧЕСТВОТО НА ЛЕКТОР
Правни аспекти на акредитацията на лаборатории за изпитване и/или калибриране съгласно EN 17025.
Правни аспекти на акредитацията на органи за контрол съгласно EN 17020.
Правни аспекти на акредитацията на органи за сертификация на системи за управление съгласно EN 45012.
Въведение в ISO 9001.
Въведение в ISO 22000.
Въведение в ISO 27001. Методики за оценка на риска.
Въведение в ISO 9001:2008 и БДС EN 15038:2006 („Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услуга”.
Въведение в HACCP.
Курс за вътрешни одитори на Системи за управление – ISO 9001.
Курс за представители на ръководството – ISO 9001, ISO 22000.
Курс за представители на ръководството – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Курс за представители на ръководството – ISO 9001 и ISO 27001.
Курс за представители на ръководството – ISO 9001 и БДС EN 15038.
Курс за представители на ръководството – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
Публична лекция на тема: „Начини за представяне на съвременното изкуство чрез арт резиденции.“ – 2015-2016 година.
Публична лекция на тема: „Съвременното изкуство, като форма за диалог и изграждане на Европа“ – 2018 година.
КУРСОВЕ:
12 and 13 November 2002 – EN 45011/45012/45013 2 day Training Course.
22-24 March 2004 – INTERNAL AUDITOR TRAINING COURSE based on the requirements of ISO 19011:2002 & ISO 9001:2000 – Bureau Veritas.
12-13.07.2007 г. –двудневен курс на обучение на тема: “Системите за управление на здравословните и безопасни условия на труд”, MOODY INTERNATIONAL.
20-21.09.2007 г. – национален семинар на тема: “Качество на работното място: европейски и национални измерения”.
21.02.2008 г. – интензивен курс на обучение на тема: Новия стандарт OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд, MOODY INTERNATIONAL.
24-25.09.2015 г. – специализирано обучение на тема „Управление на проекти по програма BG08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.
23-24.01.2017 г. – специализирано обучение на тема: „Версия 2015 на стандартите ISO 9001 и ISO 14001“, CI Bulgaria.
25.01.2017 г. – специализирано обучение на тема: „Стандарт ISO/IEC 27001:2013 – Информационни технологии, Методи за сигурност, Системи за управление на сигурността на информацията, Изисквания.“, CI Bulgaria.
14-15.06.2018 г.  – специализирано обучение на тема: „Стандарт ISO 50001:2011  – Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане.“, CI Bulgaria.
22.02.2019 г. – специализирано вътрешно обучение на тема: Стандарт ISO 45001:2018 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане.“ , Рина Консулт.
18.03.2019 – специализирано обучение на тема: Стандарт ISO 22000:2018 „Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания към всяка организация в хранителната верига.“, „Eксперт 365“ ООД.
21.03.2019 – специализирано обучение на тема: Стандарт ISO 50001:2018 „Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане.“, „Eксперт 365“ ООД.
18.04.2019 – специализирано обучение на тема: ISO/IEC 20000-1:2018 „Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания към системата за управление на услугите“, „Eксперт 365“ ООД.
19.04.2019 – специализирано обучение на тема: Стандарт ISO 19011:2018 „Указания за извършване на одит на системи за управление“, „Eксперт 365“ ООД.
10-12.03.2021 – курс за водещи одитори – Медицински изделия. Системи за управление на качеството, ISO 13485:2016, ISO 17021:2015 и ISO 19011:2018, INTERTEK

Leave A Reply