ISO / IEC 20000-1:2018

„Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания към системата за управление на услугите“

ФОРМУЛЯР ЗА ОФЕРТА – F4_РИНА КОНСУЛТ

Стандартът ISO 20000-1:2018 е с фокус към организации, извършващи дейност в IT сектора. Основната цел на внедряване на ISO 20000-1 е повишаване качеството на услугите и способностите на организацията да създава, прилага, поддържа и подобрява системата си за управление на услугите /СУУ/. Включени са планирането, проектирането, преходът, доставката и подобряването на услугите, за да се отговори на изискванията за обслужване и да се постигне качество.
Основните промени в сравнение с предишната версия на стандарта от 2011 г. са следните:
Въведени са нови общи изисквания за контекста на организацията, планиране на постигането на цели и действия за справяне с рисковете и възможностите.
Свеждане до минимум на изискваната документирана информация, като остават задължителни само ключови документи, като например плана за управление на услугата.
Промени в термини и определения.
Отчитане на нарастващите тенденции в управлението на услуги, включително теми като управлението на множество доставчици на услуги и необходимостта от определяне на стойността на услугите за клиентите;
Включени са нови функции, като добавяне на изисквания за познаване и планиране на услугите;
Разделяне на някои клаузи, които в предходната версия бяха комбинирани (например за управление на инциденти и заявки за услуги и други), както и преименуване на някои клаузи от предходната версия;
В стандарта изрично се посочва, че организацията не може да докаже съответствие с изискванията, посочени в него, ако други страни се използват за предоставяне или обслужване на всички услуги, компоненти на услуги или процеси в обхвата на системата за управление /т.нар. подизпълнители/;
От септември 2018 г. тече двегодишен гратисен период (до септември 2020 г.), в рамките на който всички организации, притежаващи сертификат, удостоверяващ изпълнение на изискванията на вече невалидната версия ISO/IEC 20000-1:2011, трябва да преминат преходен одит  за съответствие с изискванията на новата версия ISO/IEC 20000-1:2018.

Етапи при изграждане и внедряване на СУ от „РИНА КОНСУЛТ“.

1 ЕТАП Одит на състоянието:
Първоначален одит за установяване на съответствие на действащата система с изискванията на конкретния стандарт;
Анализ на състоянието и определяне на структура на СУ;
Разработване на графици за изпълнение на разработката, изготвяне на всички необходими документи по изграждането на СУ – заповеди, програми и др.
2 ЕТАП Разработване на документите от СУ:
Разработване на документите от СУ – наръчник, процедури, оперативни документи и др.;
Поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи.
3 ЕТАП Внедряване:
Провеждане на обучение по внедряване;
Извършване на одити по елементите от стандарта при внедряването на системата;
Извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите.
4 ЕТАП Функциониране:
Обучение на вътрешни одитори;
Извършване на вътрешни одити;
Трупане на записи по действието на СУ.
5 ЕТАП Сертифициране и придобиване на сертификат:
Участие в избора на сертификационна организация и по време на извършване на сертификационния одит;
Отстраняване на евентуални забележки от одита.

ФОРМУЛЯР ЗА ОФЕРТА – F4_РИНА КОНСУЛТ