FSC (Forest Stewardship Council)

В началото на 90-те години на ХХ в. обществената загриженост и интерес към обезлесяването стават световен проблем. Хората искат да са сигурни, че продуктите от дървесина, които купуват, не допринасят за унищожението на световните гори. В отговор на обществените нагласи и загриженост на срещата в Рио де Жанейро (т.нар. Earth Summit) през 1992 г. е взето решение за създаване на стандарт, който да даде общоприето понятие и норма за това какво представлява добре управлявана гора.

Впоследствие той е изработен от неправителствената организация Forest Stewardship Council – FSC (Съвет за стопанисване на горите). FSC е организация с членство и структура на управление, зачитаща баланса между екологични, социални и икономически интереси.

Системата за горска сертификация FSC е първата световна, независима, етикетираща система за горски продукти.

Системата за горска сертификация на FSC има за цел да осигури и насърчи икономически изгодно стопанисване на горите, при спазване на социалните стандарти и правата на местното население, като същевременно се опазва и околната среда. Горската сертификация представлява пряк икономически инструмент за гарантиране на устойчивото ползване и управление на горските ресурси.

FSC сертификацията удостоверява, че продуктите са доставени от добре управлявани гори, което носи екологични, социални и икономически ползи.

Собствениците на гори и мениджърите могат да желаят сертификат по FSC, за да демонстрират отговорно отношение към управляваните от тях гори. По веригата на доставки сертификацията по FSC може да осигури допълнителни ползи, като например достъп до нови пазари.

Сертификатът открива достъп до нови пазари и подобрява публичния имидж на компанията.

ФОРМУЛЯР ЗА ОФЕРТА – F4_РИНА КОНСУЛТ