Административно право

„РИНА КОНСУЛТ“ ООД извършва следните правни услуги:

 

 • Представителство и съдействие пред административни органи и институции;
 • Подготовка на документи, свързани с осъществяване на административни процедури, тръжни документи и конкурсна документация;
 • Данъчни консултации;
 • Представителство пред данъчната администрация;
 • Изготвяне на възражения срещу ревизионни, данъчни доклади и актове;
 • Обжалване на данъчни актове и наказателни постановления;
 • Обжалване на административни актове пред административните съдилища и Върховния Административен Съд;
 • Процесуално представителство пред Административни и съдебни органи;
 • Изготвяне на всички необходими документи за започване на административни процедури, в това число и лицензи, регистрации, разрешения, концесии и др;
 • Обжалване на нормативни актове пред Върховния Административен Съд;
 • Представителство пред особени юрисдикции във връзка с разрешаване на правен спор, включително Комисията за финансов надзор, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Патентното ведомство.

 

Цените на правните  услуги се определят съобразно Наредба  за минималните размери на адвокатските възнаграждения, обн. ДВ. бр. 64 от 23 юли 2004 г.