Вещно право и недвижими имоти

Съществена част от работата на „РИНА КОНСУЛТ“ ООД е предоставянето на правна помощ в областта на вещното право и недвижимите имоти – земеделска земя, парцели, къщи, апартаменти и др. Работим на територията на цялата страна.

 

Извършваме следните правни услуги:
  • Съставяне на писмени договори, изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на недвижим имот, изготвяне на нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, пълномощни, нотариални покани, съдействие пред нотариус;
  • Обстоятелствени проверки за снабдяване с нотариален акт;
  • Проучване на статута на имоти и земеделски земи, представителство пред институции и снабдяване с документи – удостоверения за наследници, данъчни оценки, скици, характеристики и др. подобни;
  • Продажба на имоти, оценка, рекламиране в интернет, водене на преговори и организиране на огледи;
  • Сделки с проблемни имоти;
  • Разрешаване на проблеми свързани със собствеността, доброволна делба, съдебна делба;
  • Подготовка и реализиране на сделки с недвижими имоти пред нотариус. Оказване на правна помощ и съдействие при извършване на необходимите действия след подписването на нотариалния акт.
  • Управление на недвижими имоти;
  • Предлагаме процесуално представителство при имотни спорове, съдебни делби, искове за собственост, спорове относно договори за прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти.

 

Цените на правните  услуги се определят съобразно Наредба  за минималните размери на адвокатските възнаграждения, обн. ДВ. бр. 64 от 23 юли 2004 г.