ISO 14001

ФОРМУЛЯР ЗА ОФЕРТА – F4_РИНА КОНСУЛТ
ISO 14001 – системи за управление на околната среда

 

Стандартите от серията ISO 14000 се явяват един от новите подходи към опазването и съхраняването на околната среда. Те дават възможност на организациите да изградят и внедрят ефективна система за управление на влиянието и рисковете от дейността им върху околната среда. Стандартите от тази серия са приложими за организации, осъществяващи всякакъв вид производство и услуги. В България стандарти от серията ISO 14000 са въведени, като БДС EN ISO. Те дават най-общо казано регламент във следните насоки:
 • Системи за управление на околната среда, термини и определения – БДС EN ISO 14001;
 • Ръководство за принципите, системите и методите за внедряване – БДС EN ISO 14004;
 • Оценка на резултатността спрямо околната среда – БДС EN ISO 14031;
 •  Оценка на жизнения цикъл на продукта – БДС EN ISO 14044;
 • Обмен на информация по отношение на околната среда – БДС EN ISO 14063;
 • Екодизайн – БДС EN ISO 14006.

ISO 14001:2015 „Системи за управление на околната среда. Изисквания с указания за прилагане. “

Конкретните изискванията към система за управление на околната среда са посочени в стандарта БДС EN ISO 14001:2015 „Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане“.  Стандартът има идентична структура и е приложим към  БДС EN ISO 9001:2015.
Стандартът не поставя императивни изисквания към дейността на организацията и нейната насоченост спрямо околната среда. Стандартът дава общи постановки, описва основните принципи за управление на околната среда, като препраща към конкретните задължения, произтичащи от действащото национално законодателство.
 Стандартът изисква:
 • всяка една организация да формулира адекватна политика и цели в областта на околната среда, като акцентира на значимите въздействия от своята дейност върху околната среда;
 • да осигури достатъчно ресурси;
 • да разпредели отговорностите и пълномощията;
 • да разполага с компетентен персонал и да осигури неговото обучение с цел повишаване на квалификацията;
 • да осигури управление на документите;
 • да се стреми към постоянно съответствие със заложената политика и цели;
 • да може във всеки един момент да доказва това съответствие;
 • да осъществява периодичен преглед, анализ и оценка на внедрената система за управление на околна среда;
 • да поддържа системата за управление на околната среда и да се стреми към нейното постоянно подобряване;
 • да опазва околната среда чрез предотвратяване или смекчаване на неблагоприятните въздействия върху нея;
 • да оповестява екологична информация на съответните заинтересовани страни;
 • да подобрява резултатността спрямо околната среда.
Причини, пораждащи необходимостта от разработване, внедряване и поддържане на система за управление на околната среда /СУОС/ в една организация:
 1. покриване на изискванията на нормативната уредба.
Изграждането и внедряването на СУОС предполага постигане на съответствие с изискванията на националното законодателство, както и намаляване на отговорностите, свеждане до минимум риска от екологични инциденти, намаляване размера на вероятните глоби.
 1. повишаване конкурентноспособността.
Изграждането и внедряването на СУОС води до намаляване на замърсяването и неблагоприятното въздействие върху околната среда. Това осигурява по високо доверие в инвеститорите, клиентите и партньорите и води до стабилно присъствие на организацията на националния, европейския и световен пазар.
 1. покриване на изискванията на самата организация.
Внедряването на СУОС води и до по-добри финансови резултати, като се подобрява контрола върху суровините, спестяват се средствата, свързани с намаляване на отпадъците, вредните емисии, смекчаване на потенциалните неблагоприятни последици за организацията от условията на околната среда и т.н. Организацията подобрява своята оперативна дейност, което от своя страна обуславя нейното развитие, като фирма.

Структура и съдържание на ISO 14001:2015. Основни термини и определения.

Обект и област на приложение

Този международен стандарт е приложим за всяка организация, независимо от нейния размер, вид и естество, и се прилага за аспектите на околната среда за дейностите, продуктите и услугите, за които организацията е определила, че може да контролира или да повлиява, като отчита перспективата на жизнения цикъл.
За системно подобряване на управлението по околна среда може да бъде ползван целият международен стандарт или части от него. Претенциите за съответствие с този международен стандарт обаче не са приемливи, освен ако всички изисквания са включени в системата за управление по околна среда на организацията и са изпълнени без изключение.  

 

Структура и терминология 

В този международен стандарт няма изискване за структура на точките или терминологията, която да се използва в документацията на СУОС на организацията.
Няма изискване термините, използвани от организацията, да се заменят с термините, използвани от този международен стандарт. Организациите могат да избират да използват термини, които отговарят на техния бизнес, като например „записи”, „документация”, или „протоколи” вместо термина „документирана информация”.

  

Термини и определения 

Стандартът дава легални дефиниции на:
 • Термини, свързани с организацията и лидерството;
 • Термини, свързани с планирането;
 • Термини, свързани с поддържането и дейността;
 • Термини, свързани с оценяване на резултатността и подобряване.
  

Фактори за успех 

Успехът на една система за управление по околна среда зависи от ангажираността на всички нива и функции на организацията начело с висшето ръководство. Организациите могат да осигурят възможности за предотвратяване или смекчаване на неблагоприятните и за повишаване на благоприятните въздействия върху околната среда, по-специално тези със стратегически последствия и последствия за конкурентоспособността. Висшето ръководство може ефективно да използва своите рискове и възможности чрез интегриране на управлението по околна среда в бизнес процесите на организацията, стратегически направления и вземане на решения, като ги приравни с други бизнес приоритети, и чрез включване на управлението по околна среда в цялостната ѝ система за управление.
Приемането на този международен стандарт обаче няма само по себе си да гарантира оптимални екологични резултати. Прилагането на този международен стандарт може да е различно за различните организации, в зависимост от контекста на организацията. Две организации могат да извършват подобни дейности, но да имат различни задължения за спазване на политиката по околна среда, екологични технологии и цели за постигане на резултатност спрямо околната среда, макар и двете да изпълняват изискванията на този международен стандарт.

  

Разбиране на организацията и нейния контекст 

Организацията трябва да определи външните и вътрешните обстоятелства, които са от значение за нейната цел и които влияят на нейната способност за постигане на очакваните резултати на своята СУОС. Такива въпроси трябва да включват условията на околната среда, които се засягат или могат да бъдат засегнати от организацията. 

 

Разбиране на потребностите и очакванията на заинтересованите страни

Организацията трябва да определи  заинтересованите страни, които са свързани със СУОС и съответните потребности и очаквания (т.е. изисквания) на тези заинтересовани страни. Организацията също така трябва да определи  кои от тези потребности и очаквания стават нейни задължения за спазване. 

  

Лидерство и ангажираност 

Висшето ръководство трябва да демонстрира своето лидерство и ангажираността си по отношение на системата за управление по околна среда.
  

Политика по околна среда

Висшето ръководство трябва да създаде, прилага и поддържа политика по околна среда в дефинирания обхват на неговата СУОС.
 

 Аспекти на околната среда 

В дефинирания обхват на системата за управление по околна среда организацията трябва да определи аспектите на околната среда на своите дейности, продукти и услуги, които тя може да контролира, и онези, върху които може да въздейства, и свързаните с тях въздействия върху околната среда, като има предвид перспективата на жизнения цикъл.
Организацията трябва да определи онези аспекти, които имат или могат да имат значимо въздействие върху околната среда, т.е. значимите аспекти на околната среда, като използва установените критерии.
Организацията трябва да оповести по подходящ начин своите значими аспекти на околната среда сред различни нива и функции в организацията.

Задължения за спазване

Организацията трябва да:
 1. a) определи и има достъп до задълженията за спазване, свързани с нейните аспекти на околната среда;
 2. b) определи как тези задължения за спазване се прилагат за организацията;
 3. c) вземе предвид тези задължения за спазване при установяване, прилагане, поддържане и постоянно подобряване на своята СУОС.
Организацията трябва да поддържа документирана информация за своите задължения за спазване.

 Вътрешен обмен на информация

Организацията трябва да ) извършва вътрешен обмен на информация относно СУОС между различните нива и функции на организацията, включително промени в СУОС, когато е подходящо. 

 

Външен обмен на информация

Организацията трябва да оповестява навън информация, която се отнася до системата за управление по околна среда, както е създадена в процеса(ите) за обмен на информация на организацията и както се изисква от задълженията ѝ за спазване.

  

Документирана информация 

Системата за управление по околна среда на организацията трябва да включва:
 1. a) документирана информация, изисквана от този международен стандарт;
 2. b) документирана информация, определена от организацията като необходима за ефективността на системата за управление по околна среда. 

 

Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране

Организацията трябва да създаде, прилага и поддържа процесите, необходими за готовността и за отговора на възможните извънредни ситуации.

Действия за овладяване на рисковете и възможностите

Организацията трябва да определи риска и възможностите, свързани с аспектите на околната среда, които трябва да са насочени към:
 • осигуряване СУОС да може да постигне очакваните резултати;
 • предотвратяване или намаляване на нежеланите въздействия, включително възможността външните условия на околната среда да влияят на организацията;
 • постигане на постоянно подобряване.
   

Оценяване на съответствието

Организацията трябва да планира, прилага и поддържа процесите, необходими за оценяване на изпълнението на нейните задължения за спазване.

 

Още за НОВАТА ВЕРСИЯ НА СТАНДАРТА БДС EN ISO 14001:2015
Етапи при изграждане и внедряване на СУОС от „РИНА КОНСУЛТ“ .
1 ЕТАП Одит на състоянието:
първоначален одит за установяване на съответствие на действащата система с изискванията на ISO 14001;
анализ на състоянието и определяне на структура на СУОС;
разработване на графици за изпълнение на разработката, изготвяне на всички необходими документи по изграждането на СУОС – заповеди, програми и др.
2 ЕТАП Разработване на документите от СУОС:
разработване на документите от СУОС – наръчник, процедури, оперативни документи и др.;
поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи.
3 ЕТАП Внедряване:
провеждане на обучение по внедряване;
извършване на одити по елементите от стандарта при внедряването на системата;
извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите.
4 ЕТАП Функциониране:
обучение на вътрешни одитори; извършване на вътрешни одити;
оценка и контрол на риска;
трупане на записи по действието на СУОС.
5 ЕТАП Сертифициране и придобиване на сертификат:
участие в избора на сертификационна организация и по време на извършване на сертификационния одит;
отстраняване на евентуални забележки от одита.
ФОРМУЛЯР ЗА ОФЕРТА – F4_РИНА КОНСУЛТ