ISO 22OOO/HACCP

 ФОРМУЛЯР ЗА ОФЕРТА – F4_РИНА КОНСУЛТ
ISO 22OOO – системи за управление на безопасността на храните, НАССР
Причините, пораждащи необходимостта една организация да изгради и внедри СУБХ, НАССР са основно три:
 1.  изискванията на нормативната уредба и по точно на Закона за храните.
Законът за храните предвижда, че производството и търговията с храни в страната се извършва само в обекти, регистрирани по реда на закона, които имат въведени добри практики за производство и търговия с храни, система за управление на безопасността на храните и система за анализ на опасности и критичните контролни точки /НАССР/, съгласно изискванията на БДС ISO 22000 или процедури, основани на система НАССР в случаите, че пълното въвеждане на системата е неприложимо.
2. изискванията на клиентите и партньорите на една организация, произвеждаща или редлагаща храни.
Всеки потребител желае да консумира безопасни храни. Всеки търговски партньор на една фирма, произвеждаща или предлагаща храна, иска да договаря с фирма, която гарантира качество и безопасност на предлаганите хранителни продукти. Една организация доказва способността си да контролира хранителните опасности и да предлага безопасни хранителни продукти чрез разработена и внедрена, система за управление на безопасността на храните и система за анализ на опасности и критичните контролни точки /НАССР/. Именно тази система се оказва решаваща в условията на все по-голяма конкуренция в хранителния бранш при избора на един хранителен продукт или сключването на един търговски договор с предмет хранителни продукти.
 1. изискванията на самата организация сама към себе си за икономическо развитие и постоянно подобряване на предлаганите стоки и услуги.
Всяка една организация цели да се развива, да предлага все по-качествени стоки и услуги, да има все повече клиенти и да реализира все по-големи печалби. Именно тези, заложени в същността на едно търговско предприятие цели, го карат да изгради и внедри система за управление на безопасността на основния продукт, който предлага-  храните.
Структура и съдържание на ISO 22 000; Основни термини и определения. 
Eвропейският стандарт ISO 22 000 е приет от Европейския Комитет по Стандартизация /CEN/ на 18.08.2005 година. Българският стандарт БДС EN ISO 22 000 е одобрен от председателя на Българския институт по стандартизация /БИС/ на 31.01.2006 година, с което получава статут на национален стандарт.
БДС EN ISO 22 000 определя изискванията за система за управление на безопасността на хранителните продукти, която съчетава следните общопризнати елементи за осигуряване на безопасността на хранителните продукти на всички нива на хранителната верига до крайния етап на консумация:
 • Взаимен обмен на информация;
 • Управление на системата;
 • Програми-предпоставки /зависят от сектора на хранителната верига, в който функционира организацията – Добра хигиенна практика, Добра производствена практика, Добра търговска практика и др.;
 • Принципи на НАССР.
Този стандарт е съобразен с ISO 9001 с цел да се повиши съвместимостта между двата стандарта и това дава възможност да се изграждат интегрирани системи за управление в едно хранително предприятие.
БДС EN ISO 22 000 обединява принципите на системата за анализ на опасностите и на критичните точки за контрол /НАССР/ и стъпките по прилагането, разработени от Комисията на Codex Alimentarius. Този стандарт обединява плана за НАССР с програмите-предпоставки /Добра хигиенна практика, Добра производствена практика, Добра търговска практика и др./.
БДС EN ISO 22 000 определя изискванията за система за управление на безопасността на хранителните продукти. Организация трябва да създаде, документира, внедри и поддържа ефикасна система за управление на безопасността на хранителните продукти и да я актуализира в съответствие с изискванията на стандарта.
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ НА СТАНДАРТА:
 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Стандартът поставя изисквания към документацията, като посочва какво тя трябва да включва, а именно:
 • Документирани и обявени политика и цели, свързани с безопасността на хранителните продукти;
 • Документирани процедури и записи;
 • Документи, необходими на организацията, за осигуряване ефикасността на разработването, внедряването и актуализирането на системата за управление на безопасността на хранителните продукти.
 Тези документи, както и записите /които са особен вид документи/ трябва да бъдат управлявани по съответен начин.
ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО
Висшето ръководство трябва да доказва своята ангажираност при разработването и внедряването на системата за управление на безопасността на хранителните продукти и нейното непрекъснато подобряване. Висшето ръководство на организацията трябва да определи, документира и разгласи своята политика по безопасност на хранителните продукти.
ЕКИП ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
Създава се екип по безопасност на хранителните продукти, като висшето ръководство трябва да определи неговия ръководител, който независимо от другите си отговорности трябва да има предвидените в стандарта пълномощия.
ВЪТРЕШЕН И ВЪНШЕН ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
За да гарантира, че достатъчно информация по въпросите, свързани с безопасността на хранителните продукти, е на разположение на всички нива на хранителната верига, организацията трябва да създаде, внедри и поддържа ефикасни мерки за обмен на информация с доставчици, клиенти, държавни органи и други организации.
Организацията трябва да разработи, внедри и поддържа ефикасни мерки за обмен на информация с персонала по въпросите, свързани с безопасността на хранителните продукти.
ПРЕГЛЕД НА РЪКОВОДСТВОТО
Висшето ръководство трябва да извършва преглед на системата за управление на безопасността на хранителните продукти на организацията през планирани интервали, за да осигури нейната непрекъсната актуалност, адекватност и ефективност.
УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ
Висшето ръководство трябва да осигури адекватни ресурси за създаване, внедряване, поддържане и актуализиране на системата за управление безопасността на хранителните продукти. Тук влизат човешки ресурси, компетентност и обучение, инфраструктура и работна среда.
ПЛАНИРАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ ПРОДУКТИ
Организацията трябва да планира и разработва процесите, необходими за създаване на безопасни продукти. Организацията трябва да разработи, внедри и поддържа програмите предпоставки. При тяхното разработване организацията трябва да обсъди и да използва подходяща информация /изискванията на нормативните актове, изискванията на клиенти, общоприети указания, принципите и правила за добри практики на Комисията на Codex Alimentarius, национални и международни стандарти/.
Трябва да бъдат подготвени технологични схеми за отделните категории продукти или процеси, включени в обхвата на системата за управление на безопасността на хранителните продукти. Технологичните схеми трябва да осигуряват информация относно възможността за поява, за увеличаване или за внасяне на опасности.
Екипът по безопасност на хранителните продукти трябва да извърши анализ на опасностите, за да определи кои опасности трябва да бъдат контролирани, степента на контрол, необходим за осигуряване на безопасността на хранителните продукти и какви комбинации от мерки за контрол се изискват. Трябва да бъде разработен план за НАССР, който да бъде документиран и трябва да включва определена информация за всяка критична точка за контрол. Трябва да бъде създадена система за наблюдение на всяка критична точка за контрол, за да се докаже, че критичната точка за контрол е контролирана. Когато критичните граници са нарушени трябва да бъдат предприети планирани корекции и коригиращи действия, определени в плана за НАССР.
Организацията трябва да управлява не съответстващите продукти, като предприема действия за предотвратяване на постъпването на не съответстващ продукт в хранителната верига.
ПОТВЪРЖДАВАНЕ, ПРОВЕРКА И ПОДОБРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
 Екипът по безопасност на хранителните продукти трябва да планира и да внедри процесите, необходими за потвърждаване/валидиране на мерките за контрол и/или на комбинацията от мерки за контрол, както и да проверява и подобрява системата за управление на безопасност на хранителните продукти.
Етапи при изграждане и внедряване на СУБХ, НАССР от  „РИНА КОНСУЛТ“ 
1 ЕТАП Одит на състоянието: 
 • първоначален одит за установяване на съответствие на действащата система с изискванията на конкретния стандарт и законовите и подзаконовите нормативни актове, действащи в съответния бранш от хранителната верига.
 • анализ на състоянието и определяне на структура на СУ;
 • разработване на графици за изпълнение на разработката, изготвяне на всички необходими документи по изграждането на СУ – заповеди, програми и др.;
2 ЕТАП Разработване на документите от СУ: 
 • разработване на документите от СУ – наръчник, процедури, програми-предпоставки, план за НАССР, оперативни документи, и др.;
 •  поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи;
3 ЕТАП Внедряване: 
 • провеждане на обучение по внедряване;
 • извършване на одити по елементите от стандарта при внедряването на системата;
 • извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите;
4 ЕТАП Функциониране: 
 • обучение на вътрешни одитори;
 • извършване на вътрешни одити;
 • трупане на записи по действието на СУ
5 ЕТАП Сертифициране и придобиване на сертификат: 
 • участие в избора на сертификационна организация и по време на извършване на сертификационния одит;
 • отстраняване на евентуални забележки от одита
 ФОРМУЛЯР ЗА ОФЕРТА – F4_РИНА КОНСУЛТ