ISO 27001

ФОРМУЛЯР ЗА ОФЕРТА – F4_РИНА КОНСУЛТ
ISO 27001 – системи за управление сигурността на информацията
 Стандарт: БДС ISO/IEC 27001:2014 – Информационни технологии, Методи за сигурност, Системи за управление на сигурността на информацията.
Стандарта се отнася за всички видове организации /например търговски предприятия, правителствени организации и организации с идеална цел. Внедряването на за управление на информационната сигурност /СУИС/ е стратегическо решение на една организация. Това внедряване зависи от потребностите и целите на организацията, от изискванията по отношение на сигурността, от включените процеси и от големината и структурата на организацията.
Общи изисквания:
Използването на различни канали за набавяне на информация и стремежа на всяка организация да предостави надеждна информация на своите клиенти и потребители изисква въвеждане на системи за управление на информационната сигурност /СУИС/.
Стандарта ISO 27001 регламентират разработването и внедряването на СУИС. Той обхваща следните аспекти:
 •   Политика по сигурност;
 •   Организиране на информационната сигурност;
 •   Оценка и управление на риска;
 •   Реагиране при инциденти;
 •   Управление на активите;
 •   Управление на персонала;
 •   Сигурност на човешките ресурси;
 •   Контрол на достъпа до информационните системи;
 •   Цели на контрола и механизми на контрол
 •   Придобиване, разработка и поддръжка на информационните системи.
Причини, пораждащи необходимостта от разработване, внедряване и поддържане на СУИС в една организация.
 1. покриване на изискванията на нормативната уредба.
Изграждането и внедряването на СУИС гарантира съответствие със:
 •    Закона за защита на класифицираната информация;
 •    Закон за защита на личните данни и др..
 1. повишаване на конкурентоспособността.
Надеждната информация е необходимост и ценност. Конкурентоспособността на една организация е пряко обусловена от това дали фирмата разполага с необходимата информация в конкретния момент. От друга страна конфиденциалността е неделима част и условие на съвременните правоотношения. В някой случаи решаващо значение за осъществяването на една сделка, е именно факта дали изпълнителят може да опази определена информация.
Изграждането, внедряването и сертифицирането на СУИС е доказателство за способността на една организация да управлява и опазва информационните си бази.
 1. покриване на изискванията на самата организация.
Изграждането и внедряването на СУИС дава възможност една организация да предпази вътрешно фирмената си информация от унищожаване, подправяне, изтичане или вирусни атаки.
Етапи при изграждане и внедряване на СУИС от „РИНА КОНСУЛТ“.
1 ЕТАП Одит на състоянието:
 • първоначален одит за установяване на съответствие на действащата система с изискванията на съответния стандарт;
 • анализ на състоянието и определяне на структура на СУИС;
 • разработване на графици за изпълнение на разработката, изготвяне на всички необходими документи по изграждането на СУИС – заповеди, програми и др.
2 ЕТАП Разработване на документите от СУИС:
 • разработване на документите от СУИС – наръчник, процедури, оперативни документи и др.;
 • поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи.
3 ЕТАП Внедряване:
 • провеждане на обучение по внедряване;
 • извършване на одити по елементите от стандарта при внедряването на системата;
 • извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите.
4 ЕТАП Функциониране:
 • обучение на вътрешни одитори; извършване на вътрешни одити;
 • оценка и контрол на риска;
 • трупане на записи по действието на СУИС.
5 ЕТАП Сертифициране и придобиване на сертификат:
 • участие в избора на сертификационна организация и по време на извършване на сертификационния одит; Услугата се извършва от организация различна от консултантската, с която се сключва отделен договор;
 • отстраняване на евентуални забележки от одит.
ФОРМУЛЯР ЗА ОФЕРТА – F4_РИНА КОНСУЛТ