Цени правни услуги

РАЗМЕРИ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ПРАВНИ УСЛУГИ ОТ „РИНА КОНСУЛТ“ ООД

 

Тарифата е изготвена въз основа на НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения /акт. към 23 май 2017г./

 

 

Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 1. Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ се определя по свободно договаряне въз основа на писмен договор с клиента, съгласно разпоредбите на тази наредба.
 
 
Раздел II
Възнаграждения за съвет, справки, изготвяне на книжа и договори
Чл. 6. Възнагражденията за съвет, справка, изготвяне на книжа и договори са следните:
 1. за устен съвет и справка в съдебни и административни места и др. – 30 лв.;
 2. за писмена консултация – 60 лв.;
 3. за проучване на дело с даване на мнение по него – 60 лв.;
 4. за тъжби до прокуратурата и полицията – 50 лв.;
 5. за нотариални покани, за молба за приемане или отказ от наследство, за изготвяне на книжа за нотариално вписване, за молба за опрощаване на дължими суми и за други молби – 50 лв.;
 6. за молба за отказ или възстановяване на българско гражданство – 300 лв.;
 7. за съставяне на завещание – 150 лв.;
 1. за съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт:
а) при интерес до 1000 лв. – 70 лв.
б) при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 150 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;
в) при интерес от 10 000 до 50 000 лв. – 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;
д) при интерес от 50 000 до 100 000 лв. – 500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
е) при интерес над 100 000 лв. – 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;

 

 1. за учредяване, регистриране и вписване на промени в съответния регистър на:
а) едноличен търговец – 150 лв.;
б) събирателно дружество – 180 лв.;
в) командитно дружество – 200 лв.;
г) дружество с ограничена отговорност – 300 лв.;
д) акционерно дружество – 600 лв.;
е) кооперативно сдружение – 400 лв.;
ж) жилищностроителна кооперация – 250 лв.;
з) фондации и сдружения с нестопанска цел – 400 лв.;
и) за преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон, предвидените в букви „б“ – „д“ възнаграждения се увеличават с 50 на сто;

 

 1. за текуща правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец – 400 лв. месечно; за процесуално представителство, защита и съдействие по дела, както и за изготвянето на книжа по чл. 6, т. 3 – 5, т. 8 – 9 по възлагане от съответното юридическо лице или едноличен търговец на адвоката се дължи отделно възнаграждение съгласно тази наредба;
 2. за уговорена почасова консултантска дейност – 60 лв. на час.

 

Раздел III
Възнаграждения по граждански и административни дела за една инстанция
Чл. 7. (1) За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията са следните:
 1. за отмяна на уволнение (чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ) или за възстановяване на работа (чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ), когато искът е предявен самостоятелно – не по-малко от размера на минималната работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ или на определяне на възнаграждението по реда начл. 2; за други неоценяеми искове – 200 лв.; за трудови дела с определен интерес – съобразно ал. 2;
 1. за прекратяване на брак по исков ред – 600 лв., а за развод по взаимно съгласие – 400 лв., като при уреждане на имуществени отношения за изготвяне на споразумението се прилага и чл. 6, т. 8;
 1. за бащинство и оспорване на бащинство – 500 лв.;
 1. за други неоценяеми искове – 300 лв.;
 1. за охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства – 300 лв.;
 1. на адвоката повереник на ответник по дело за издръжка – 300 лв.;
 1. в производства по частни жалби – 1/3 от минималния размер за една инстанция според предмета на делото и интереса на страната, но не по-малко от предвиденото в чл. 11;
 2. за образуване и защита в производство по поправка на очевидна фактическа грешка – 200 лв.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните:
 1. при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
 2. при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;
 3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;
 4. при интерес над 10 000 лв. – 830 лв. + 3 % за горницата над 10 000 лв.
(3)  За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на предявените вземания по методиката на ал. 2, но не по-малко от 800 лв.
(4) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 800 лв.
(5) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист по чл. 405, ал. 3 и 4 ГПК и в производства за издаване на заповед за изпълнение възнаграждението се определя по правилата на ал. 2 на базата на половината от стойностите на претендираните суми.
(6)  При защита по дела с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лв.
Чл. 8. (1) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела с определен материален интерес възнаграждението е:
 1. при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
 2. при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. плюс 7 % за горницата над 1000 лв.;
 3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. плюс 5 % за горницата над 5000 лв.;
 4. при интерес от 10 000 до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
 5. при интерес от 100 000 до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 1 % за горницата над 100 000 лв.;
 6. при интерес от 1 000 000 до 10 000 000 лв. – 12 530 лв. плюс 0,3 % за горницата над 1 000 000 лв.;
 7. при интерес над 10 000 000 лв. – 39 530 лв. плюс 0,1 % за горницата над 10 000 000 лв.
(2) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес:
 1. за дела по Закона за устройство на териториятаи Закона за кадастъра и имотния регистър – 600 лв.;
 2. за дела по Кодекса за социално осигуряване- 350 лв.;
 3. за дела по Закона за Министерството на вътрешните работи- 400 лв.;
 4. за дела по Закона за Българския държавен стандарт – 350 лв.;
 5. за дела по глава единадесета от Закона за обществените поръчки- 500 лв.
(3) За отмяна на заповед за прекратяване на служебно правоотношение възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 1, т. 1, буква „а“.
Чл. 9. За изготвяне на въззивна жалба, отговор по въззивна жалба и изготвяне на писмен отговор по искова молба без явяване в съдебно заседание, както и за проучване на гражданско дело и приподписване на касационна жалба по чл. 284, ал. 2 ГПК, когато не е изготвена от приподписващия адвокат, възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 300 лв.
(2) За изготвяне на касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 75 % от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 600 лв.
(3) За изготвяне на отговор по касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 75 % от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 500 лв.
(4) За изготвяне на молба за отмяна на влязло в сила решение без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 300 лв. Когато адвокатът се явява в съдебно заседание, възнаграждението е не по-малко от 500 лв.
Чл. 10. За процесуално представителство, защита и съдействие по изпълнително дело възнаграждението е:
 1. за образуване на изпълнително дело – 200 лв.;
 2. за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания – 1/2 от съответните възнаграждения, посочени вчл. 7, ал. 2;
 3. за процесуално представителство, защита и съдействие по изпълнителни дела, които имат за предмет въвод или опразване на недвижим имот – от съответните възнаграждения почл. 7, ал. 2на база стойността на имота;
 4. за извършване на изпълнителни действия извън посочените случаи – 200 лв.
 
Чл. 11. За съдебни поръчки, за изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдия-изпълнителя, на нотариуса или на откази за вписване в Агенцията по вписванията или друг регистър – 200 лв., а когато жалбата се разглежда в открито заседание – 300 лв.
 
Раздел V.
Възнаграждения за участие в специално уредени със закон производства за една инстанция 
Чл. 19.  За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за здравето минималното възнаграждение е 300 лв.
Чл. 20.  За процесуално представителство, защита и съдействие в самостоятелните съдебни процедури по Закона за закрила на детето минималното възнаграждение е 400 лв.
Чл. 21. За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по чл. 70 и 72 от Семейния кодекс минималното възнаграждение е 400 лв.
Чл. 22.  За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за домашното насилие минималното възнаграждение е 400 лв.
Чл. 23.  За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за екстрадиция и европейска заповед минималното възнаграждение е 500 лв.
Чл. 24.  За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Указа за борба с дребното хулиганство минималното възнаграждение е 300 лв.
Чл. 25.  За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по екзекватура минималното възнаграждение е 300 лв.
Чл. 26.  За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по делегация, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 300 лв.
Чл. 27.  За правна помощ и защита на свидетел по чл. 122 от Наказателно-процесуалния кодекс, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 300 лв.
Чл. 28.  За процесуално представителство, защита и съдействие в производство по мярка за неотклонение, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 400 лв.
Чл. 29. За процесуално представителство, защита и съдействие в производства за кумулация минималното възнаграждение е 400 лв.
Чл. 30.  За подготовка на искането по чл. 368 от Наказателно-процесуалния кодекс минималното възнаграждение е 500 лв.
Чл. 31. (1)  За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по възобновяване на наказателни дела възнаграждението е не по-малко от минимума за една инстанция.
(2) За изготвяне на искане за възобновяване на наказателно дело без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по ал. 1.
Чл. 32. За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по въпросите за изпълнение на присъда на чуждестранен съд по чл. 457, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс минималното възнаграждение е 1/2 от минимума за една инстанция, съобразен с вида и размера на наказанието.
Чл. 33.  За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетнивъзнаграждението е 300 лв.
Чл. 34.  За процесуално представителство, защита и съдействие в производства пред Комисията за защита от дискриминация и Комисията за защита на конкуренцията извън случаите по чл. 8, ал. 2, т. 5 възнаграждението е 500 лв.

 

За повече информация моля свържете се с нас – КОНТАКТИ.