Цени правни услуги

РАЗМЕРИ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ПРАВНИ УСЛУГИ ОТ „РИНА КОНСУЛТ“ ООД

Тарифата е изготвена въз основа на НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения
/посл. изменение в сила от 01.12.2022 г./
 
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 1. Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ се определя по свободно договаряне въз основа на писмен договор с клиента, съгласно разпоредбите на тази тарифа.
Раздел II
Възнаграждения за съвет, справки, изготвяне на книжа и договори
Чл. 2. (1) Възнагражденията за съвет, справка, изготвяне на книжа и договори са следните:
 1. за устен съвет и справка в съдебни и административни места и др. – 100 лв.;
 2. за писмена консултация – 200 лв.;
 3. за проучване на дело с даване на мнение по него – 450 лв.;
 4. за жалби и сигнали до прокуратурата и полицията, държавни или общински органи – 200 лв.;
 5. за нотариални покани, за молба за приемане или отказ от наследство, за изготвяне на книжа за нотариално вписване, за молба за опрощаване на дължими суми и за други молби – 200 лв.;
 6. за молба за отказ или възстановяване на българско гражданство – 450 лв.;
 7. за съставяне на завещание – 300 лв.;
 1. за съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт:
а) при интерес до 1000 лв. – 250 лв.
б) при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 250 лв. + 3 на сто за горницата над 1000 лв.;
в) при интерес от 10 000 до 100 000 лв. – 500 лв. + 2 на сто за горницата над 10 000 лв.;
д) при интерес от 100 000 до 1 000 000 лв. – 2300 лв. + 1 на сто за горницата над 100 000 лв.;
 1. за подготовка на документи и заевяване за вписване на обстоятелства и обевяване на актове относно:
а) едноличен търговец – 250 лв.;
б) събирателно дружество – 300 лв.;
в) командитно дружество – 400 лв.;
г) дружество с ограничена отговорност – 500 лв.;
д) акционерно дружество – 1000 лв.;
е) кооперативно сдружение – 750 лв.;
ж) жилищностроителна кооперация – 750 лв.;
з) фондации и сдружения с нестопанска цел – 600 лв.;
и) за подаване на документи за вписване на обстоятелства и обявяване на актове в съответния регистър, без изготвяне на документите, възнагражденията са 1/2 от възнагражденията по предходната точка;
 1. за текуща правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец – 800 лв. месечно; за процесуално представителство, защита и съдействие по дела, като за явяване по дела на съответното юридическо лице или едноличен търговец на адвоката се дължи отделно възнаграждение;;
 2. за уговорена почасова консултантска дейност – 120 лв. на час.
 3.  за заверяване на преписи от документи по чл. 32 от Закона за адвокатурата, предоставени на адвоката във връзка или по повод защитата на правата и законните интереси на негов клиент – 3 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница.
 4.  за изготвяне на документации за участие в процедури по Закона за обществените поръчки, тръжни и конкурсни документации по Закона за държавната собственостЗакона за общинската собственостЗакона за концесиите адвокатското възнаграждение се определя по реда на чл. 6, ал. 1, т. 8 на база стойността, за която е обявена процедурата, но не по-малко от 2000 лв.
  (2) Възнагражденията по ал. 1 се увеличават с 1/2, когато правната помощ е предоставена на чужд език. При изготвяне на документи на различни езици клиентът заплаща отделно възнаграждение в размерите по ал. 1 за всеки от езиците, на който са изготвени.
(3)  Възнагражденията по ал. 1 и 2 са в двоен размер за правна помощ, предоставяна в условията на спешност или в неработни дни.
Раздел III
Възнаграждения по граждански и административни дела за една инстанция
Чл. 3. (1) За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията са следните:
1.  По дела за отмяна на уволнение и възстановяване на работа възнаграждението е не по-малко от размера на минималната месечна работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ или към момента на определяне на възнаграждението по реда на чл. 2.;
2. за прекратяване на брак по исков ред – 1200 лв., а за развод по взаимно съгласие – 800 лв., като при уреждане на имуществени отношения за изготвяне на споразумението се прилага и ал. 4;
3.  за бащинство и оспорване на бащинство – 1200 лв.;
4.  за други неоценяеми искове – 1000 лв.;
5.  за охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства – 750 лв.;
6.  по дело за издръжка – 500 лв.;
7.  в производства по частни жалби – 1/3 от минималния размер за една инстанция според предмета на делото и интереса на страната, но не по-малко от предвиденото в чл. 7, а когато жалбата е срещу определение, преграждащо развитието на производството – 1/2 от минималния размер за една инстанция, но не по-малко от предвиденото в чл. 7;
8.  за процесуално представителство, защита и съдействие по дела за поставяне под запрещение – 1000 лв.;
9.  за производства по Търговския закон по иск на съдружник или акционер срещу дружество, по искове за защита на членствени права, искови производства по Закона за юридическите лица с нестопанска целЗакона за кооперациитеЗакона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска целЗакона за регистър Булстат и искови производства по други закони, уреждащи регистърни производства и вписванията в тях – 1250 лв.
(2)  За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните:
1. при интерес до 1000 лв. – 400 лв.;
2. при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 400 лв. плюс 10 % за горницата над 1000 лв.;
3. при интерес от 10 000 до 25 000 лв. – 1300 лв. плюс 9 % за горницата над 10 000 лв.;
4. при интерес от 25 000 лв. до 100 000 лв. – 2650 лв. плюс 8 % за горницата над 25 000 лв.;
5. при интерес от 100 000 лв. до 500 000 лв. – 8650 лв. плюс 4 % за горницата над 100 000 лв.;
6. при интерес от 500 000 лв. до 1 000 000 лв. – 24 650 лв. плюс 3 % за горницата над 500 000 лв.;
7. при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 39 650 лв. плюс 1,5 % за горницата над 1 000 000 лв.;
8. при интерес над 10 000 000 лв. – 174 650 лв. плюс 0,6 % за горницата над 10 000 000 лв.
(3)  За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на вземанията, въз основа на които се претендира откриване на производство по несъстоятелност, по методиката по ал. 2, но не по-малко от 1500 лв. За изготвяне на молба за предявяване на вземане, както и за изготвяне на възражение против предявено или прието вземане в производство по несъстоятелност, както и за участие в производство по разглеждане на възраженията, възнаграждението е в размер 1/2 от предвиденото по ал. 2, но не по-малко от 1000 лв. За изготвяне на наддавателно предложение и участие в процедура за придобиване на имущество от масата на несъстоятелността възнаграждението се определя по реда на чл. 2, ал. 1, т. 8.
(4) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 1500 лв. за всяка фаза. За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба само на земеделски земи възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 750 лв. за всяка фаза.
(5)  За процесуално представителство, защита и съдействие по искове по чл. 7576 и 108 ЗС възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 800 лв. за движими вещи и не по-малко от 1500 лв. за недвижими имоти или вещни права върху тях. Възнаграждението се определя на база пазарната цена на имотите, а ако имотите нямат пазарна цена – на база данъчната оценка.
(6)  За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за съществуване, за унищожаване или за разваляне на договори и за сключване на окончателен договор с предмет вещни права върху недвижими имоти възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 1500 лв. Възнаграждението се определя на база пазарната цена на имотите, а ако имотите нямат пазарна цена – на база данъчната оценка.
(7)  За защита в производства за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист по чл. 405, ал. 3 и 4 ГПК и в производства за издаване на заповед за изпълнение възнаграждението се определя по правилата на ал. 2 на базата на половината от стойностите на претендираните суми.
(8) При защита по дело с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 250 лв.
Чл. 4. (1)  За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела с определен материален интерес възнаграждението се определя по реда на чл. 3, ал. 2.
(2) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес:
1. за дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър – 1250 лв.;
2. за дела по Кодекса за социално осигуряване – 500 лв.;
3. за дела по Закона за Министерството на вътрешните работи – 750 лв.
4. за дела по Закона за националната стандартизация – 600 лв.;
5. в производства по обжалване на решението за откриване на процедура, решение за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата на възложител по Закона за обществените поръчки възнаграждението се определя по реда на чл. 4, ал. 1 върху интереса, по който е определена държавната такса за производството; в останалите случаи на обжалване на решения на възложителя – 1500 лв.
6. за дела по Закона за българските лични документи – 600 лв.;
7. за дела по Закона за подпомагане на земеделските производители – 800 лв.;
8. по дела по Закона за защита на конкуренцията пред КЗК или съдебна инстанция – 1500 лв., а когато образуваното дело касае акт с материален интерес (наложена парична или имуществена санкция или друго), възнаграждението се определя по реда на чл. 4, ал. 1;
9. по дела по Закона за защита от дискриминация пред КЗД или съдебна инстанция – 1500 лв.;
10. по дела по Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни – 900 лв.
(3) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес, извън случаите по ал. 2, възнаграждението е 1000 лв.
(4) За процесуално представителство, защита и съдействие пред административен орган възнаграждението се определя по реда на предходните алинеи.
Чл. 5. (1) За изготвяне на искова молба и писмен отговор по искова молба, на въззивна жалба и отговор по въззивна жалба, без процесуално представителство, както и за проучване на гражданско дело и приподписване на касационна жалба по чл. 284, ал. 2 ГПК, когато не е изготвена от приподписващия адвокат, възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 3 или 4, но не по-малко от 400 лв.
(2)  За изготвяне на касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без процесуално представителство възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 3 или 4, но не по-малко от 1200 лв.
(3)  За изготвяне на отговор по касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без процесуално представителство възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 3 или 4, но не по-малко от 1200 лв.
(4) За процесуално представителство в производство по отмяна на влязло в сила решение възнаграждението се определя по реда на чл. 3 или чл. 4, но не по-малко от 1000 лв. За изготвяне на молба за отмяна на влязло в сила решение или отговор на молба за отмяна на влязло в сила решение без процесуално представителство в открито съдебно заседание възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по реда на чл. 3 или чл. 4, но е не по-малко от 750 лв.
(5) За изготвяне на жалби до Европейския съд по правата на човека в Страсбург, както и за изготвяне на искане за преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз в Люксембург без процесуално представителство възнаграждението е не по-малко от 2000 лв.
(6)  За изготвяне на жалба по Закона за обществените поръчки, писмен отговор, възражение по такава жалба без процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията или Върховния административен съд възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението, определено по реда на чл. 4, но не по-малко от 600 лв.
(7) За изготвяне на възражение пред контролиращ орган или жалба до съд по финансови корекции по проекти, свързани с разходване на европейски средства или оперативни програми без процесуално представителство, възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението, определено по реда на чл. 4, но не по-малко от 600 лв.
Чл. 6.  За процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело възнаграждението е:
1. за образуване на изпълнително дело – 200 лв.;
2. за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания – 1/2 от съответното възнаграждение по чл. 3, ал. 2;
3. за процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело, което има за предмет въвод или опразване на недвижим имот – 1/2 от съответните възнаграждения по чл. 3, ал. 2 на база стойността на имота;
4. за процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело, което има за предмет действия извън посочените в т. 2 и 3 – 350 лв.;
5. за обжалване на действията на съдебен изпълнител – 400 лв., а когато жалбата се разглежда в открито заседание – 600 лв.; същото възнаграждение се дължи и на процесуалния представител на длъжника.
Чл. 7. За съдебни поръчки, за изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдебен изпълнител, нотариус, съдия по вписванията и на длъжностно лице по регистрацията възнаграждението е 400 лв., а когато жалбите се разглеждат в открито заседание – 600 лв.
Раздел V.
Възнаграждения за участие в специално уредени със закон производства за една инстанция 
Чл. 8.  За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за здравето минималното възнаграждение е 500 лв.
Чл. 9.  За процесуално представителство, защита и съдействие в самостоятелните съдебни процедури по Закона за закрила на детето минималното възнаграждение е 600 лв.
Чл. 10.За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по глава IXглава X и глава XI от Семейния кодекс минималното възнаграждение е 600 лв.
Чл. 11.  За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за домашното насилие минималното възнаграждение е 600 лв.
Чл. 12.  За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за екстрадиция и европейска заповед минималното възнаграждение е 800 лв.
Чл. 13.  За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Указа за борба с дребното хулиганство минималното възнаграждение е 500 лв.
Чл. 14.  За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по екзекватура минималното възнаграждение е 500 лв.
Чл. 15.  За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по делегация, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 500 лв.
Чл. 16.  За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни минималното възнаграждение е 500 лв.
чл.17. За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за убежището и бежанците минималното възнаграждение е 600 лв.
За повече информация моля свържете се с нас – КОНТАКТИ.