Цени сертификация

Процедура на “РИНА КОНСУЛТ” ООД за ценообразуване при предоставяне на консултантските услуги за акредитация/сертификация

/посл. изменение в сила от 01.12.2022 г./

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Настоящата процедура определя начина за формулиране на цените за предоставените консултантски услуги.
Цените сe определят в зависимост от:
 • Вида на лицето кандидатстващо за акредитация/сертификация;
 • Обхват на желаната акредитация/сертификация;
 • Размер на организацията/брой на персонала;
 • Брой места подлежащи на оценяване;
 
ІІ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
 1. Срокът за извършване на консултантските услуги започва да тече от датата на подписване на консултантския договор и извършване на първото плащане по него.
 2. При желание на клиента, сроковете могат да се съкращават в допустимите граници, което рефлектира върху цената. При намаляване на срока с 25 /двадесет и пет/ %, съответно цената се увеличава с 25 /двадесет и пет/ %.
 3. За всеки втори офис /изнесена дейност на повече от 10 км. / цената се увеличава с 10 /десет/%.
 4. Цените за подготовка на клиента за преакредитация/сертификация се определят като съответната цена се намали с 50 /петдесет/ %.
 5. При сключване на договор за две или повече лица от една икономически свързана група, цената се намалява съответно с 15 % /петнадесет процента/ за второ и трето лице, като градацията на намаляване на цените за нашите лоялни партньори може да достигне до 40 % /четиридесет процента /.
 6. При сключване на договор за подържане на система за управление – цената се определя, като такса на месец.
 7. Екипът на “РИНА КОНСУЛТ” е готов за обсъждане на всяко финансово предложение отправено от наш клиент, предвид постигане на оптимално съотношение между качество на предлаганата услуга, цена и изискванията на клиента.
Подготовка за сертификация по един стандарт  на фирма с 1 /един/ офис и персонал до 5 /пет/ човека
Вариант 1 – Икономичен
Бр.човекодни                       Работа
1.0 човекодни           Разработка на СУК;
2.0 човекодни           Внедряване/Вътрешен одит и Преглед на Ръководството;
1.0 човекодни           Участие в сертификационен одит.
ОБЩО:          4 човекодни – 2560 лв.
Вариант 2 – Среден
Бр.човекодни                       Работа
1.0 човекодни            Разработка на СУК;
2 човекодни               Внедряване;
1 човекоден               Вътрешен одит и Преглед на Ръководството;
1.0 човекодни            Участие в сертификационен одит.
ОБЩО:          5 човекодни – 3200 лв.
Вариант 3 – Оптимален
Бр.човекодни                       Работа
1,5 човекодни              Разработка на СУК;
3 човекодни              Внедряване;
1 човекоден              Вътрешен одит и Преглед на Ръководството;
1.0 човекодни           Участие в сертификационен одит.
ОБЩО:          6.5 човекодни – 4160 лв.
Вариант –  Поддържане на система за управление
Стандартната минимална цена на “РИНА Консулт” ООД за поддръжка на СУ /до два стандарта/ е 480 лв. /6 човекочаса/ в рамките на един месец за едно дружество.  В посочената сума не влизат транспортни разходи за обекти, намиращи се извън територията на гр. София.
В рамките на тези часове в месеца е включено едно посещение на място, както и поддържане функционирането на системата, подготвяне на оперативни документи, касаещи функционирането на ИСУ, участие при вътрешни одити, прегледи на ръководството, участие при проверки и надзори, консултиране на текущи правни проблеми, свързани с ИСУ, стандартите и националната нормативна уредба и др. В края на всеки месец се изготвя отчет за извършената работа.
За повече информация моля свържете се с нас – КОНТАКТИ.