Внедряване и сертифициране на стандарта ISO 9001:2008 и Регламент (ЕС) N.333/2011г.

„RINA КОНСУЛТ” ООД разработва и внедрява Системи за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2008 и Регламент (ЕС) N.333/2011г. за установяване на критерии за това кога определени типове скрап престават да бъдат отпадъци по Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
Регламентът определя критериите кога скрапът от чугун, стомана и алуминий, включително скрапът от сплави на алуминия, престава да бъде отпадък.
Критериите са за определяне на това кога скрапът от чугун, стомана и алуминий престава да бъде отпадък и следва да гарантират, че скрапът от чугун, стомана и алуминий, получен от дейност по оползотворяване на отпадъци, отговаря на техническите изисквания на металургичната промишленост и е в съответствие със съществуващото законодателство и стандарти, приложими за продуктите, и като цяло не води до вредно въздействие върху околната среда или човешкото здраве.
Член 6
Управление на качеството
1. Производителят прилага система за управление на качеството, подходяща за доказване на съответствието с критериите, посочени съответно в членове 3 и 4.
2. Системата за управление на качеството включва съвкупност от документирани процедури относно всеки от следните аспекти:
а) приемен контрол на отпадъци, използвани като входящ материал в процеса на оползотворяване в съответствие с раздел 2 от приложения I и II;
б) мониторинг на процесите на обработка и методите, описани в раздел 3.3 от приложения I и II;
в) мониторинг на качеството на металния скрап, получен от процеса на възстановяване на метала, в съответствие с раздел 1 от приложения I и II (включително вземане на проби и анализ);
г) ефективност на мониторинга на радиацията в съответствие с раздел 1.5 от приложения I и II съответно;
д) обратна информация от клиентите относно съответствието на качеството на скрапа;
е) водене на отчетност на резултатите от мониторинга, провеждан съгласно букви а)—г);
ж) преглед и подобряване на системата за управление на качеството;
з) обучение на персонала.
3. Системата за управление на качеството също така предвижда конкретните изисквания за мониторинг, установени в приложения I и II за всеки критерий.
4. Когато някоя от обработките, посочени в раздел 3.3 от приложение I или раздел 3.3 от приложение II, се извършва от предишен притежател, производителят гарантира, че доставчикът прилага система за управление на качеството, която отговаря на изискванията на настоящия член.
5. Съответствието на системата за управление на качеството с изискванията на настоящия член се проверява от орган за оценка на съответствието по смисъла на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти ( 1 ), който е получил акредитация в съответствие с посочения регламент, или от някакъв друг проверяващ орган по околната среда по смисъла на член 2, точка 20, буква б) от Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) (2). Проверката се извършва на всеки три години.
6. Вносителят изисква от своите доставчици да прилагат система за управление на качеството, която отговаря на изискванията на параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член и е проверена от независим външен проверяващ.
7. Производителят предоставя на компетентните органи достъп до системата за управление на качеството при поискване.

Leave A Reply