Процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ – финансира Разходи за услуги по въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти

Резюме на процедура ‘ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП ‘


 

Максимален интензитет на помощта
70 %

 

  1. Основни параметри:
Пример: Ако Вашият проект е на обща стойност 500 000 лв., на Вашето предприятие ще бъдат възстановени 350 000 лв.
Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ
Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ
50 000 лева
391 166 лева
Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лв.) за едно и също предприятие (предприятието-кандидат и всички свързани предприятия, с които то образува група на база на обща собственост на юридически лица).
  • Максимален срок за изпълнение на проектите: 18 месеца.
  • Краен срок за подаване на проекти: 08.2016г.

 

  1. За да бъдат допустими кандидати, предприятията трябва да отговарят на следните условия:
1/ Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
2/ Да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.
3/ Да имат минимум 3 /три/ приключени финансови години към датата на обявяване на процедурата. (2013, 2014 и 2015 г.)
4/ Да са реализирали минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните 3 /три/ приключени финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

 

 
Категория на предприятието
 
Нетни приходи от продажби [1]
Микро предприятие
≥ 210 000 лева
Малко предприятие
≥ 750 000 лева
Средно предприятие
≥ 3 000 000 лева
5/ Да оъществяват основната си икономическа дейност в някой от следните сектори съгласно КИД 2008:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

По отношение на предприятията, извършващи основната си икономическа дейност с КИД 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти НЕ МОГАТ да получават предприятия със следните кодове:
– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
– 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
– 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
– 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
– 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
– 10.81. „Производство на захар”;
– 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
– 10.84. Производство на хранителни подправки и овкусители;
– 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
– 11.02. „Производство на вина от грозде”;
– 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
– 11.06. „Производство на малц”.
  1. Допустими по процедурата са следните видове разходи:
    I.  Разходи за услуги:
    1. Разходи за услуги по въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти.
Стандарти за управление на качеството (БДС EN ISO 9001), стандарти за управление на околната среда (БДС EN ISO 14001),  системи за управление безопасността на хранителните продукти (БДС EN ISO 22000), стандарти за подобряване сигурността на веригата на доставки (БДС ISO 28000), управление на сигурността на информацията (БДС ISO/IEC 27001)  и др.
            2.Разходи за услуги във връзка с:
2.1 Постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с с така наречените „съществени изисквания” към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите /транспониращи в националното законодателство хармонизираните изисквания на Директивите от Новия подход/ – СЕ маркировки.
2.2 Постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти – доброволна сертификация , основава се на определяне на съответствието с изискванията на стандартите за съответните продукти и услуги в нерегулираната област, като например: стандарти за управление безопасността на  хранителните продукти, IFS (International Food Standard) и BRC (British Retail Consortium) и др. Посочените области не са изчерпателно изброени, като е допустимо постигането на съответствие и оценка на съответствието на продукти със стандарти и в други области, но само в случай че това може да се удостовери с придобиването на сертификат за удостоверяване на съответствието или поставена маркировка за продуктово съответствие.
2.3 Присъждане на знак за екомаркировка – съгласно чл. 137, ал. 2 от Закона за опасване на околната среда (ЗООС), екомаркировката на ЕС могат да получат продукти, за които има специфични критерии,  приети  с  решение  на  Европейската  комисия,  публикувано  в  „Официален  вестник“  на Европейския съюз.
3. Разходи за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени практики (аспекти на гарантиране на качеството в областта на: производството на козметични продукти, лекарства и лекарствени вещества, хранителни продукти, материали и предмети, предназначени за контакт с храни).
4. Разходи за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията – този вид разходи може да е само до 50% от общата стойност на проекта.
5. Разходи за услуги във връзка с ре-сертификацията на системи за управление;
6. Разходи за услуги за разработване (специално за нуждите на предприятието-кандидат) и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
Гореописаните разходи могат да включват услуги за разработване и въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите в предприятията (ERP системи); управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в  предприятията.
7. Разходи за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга (Saas). Задължително условие за този вид услуги е те да включват само допустимите по процедурата ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
8. Разходи за услуги за „колокация“ на сървъри, необходими за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията. Колокационните услуги са допустими само за сървърите, които са придобити в рамките на проекта във връзка с въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
9. Разходи за услуги, свързани с представяне на предприятията пред потенциални инвеститори и за участие на капиталовите пазари в страната и чужбина – листване на акции на фондови борси.
II. Инвестиционни разходи:
1. Разходи за придобиване (на вече разработени софтуери) и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).
Гореописаните разходи могат да включват разходи за придобиване и въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или  друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА);
2 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и/или специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).
ВАЖНО: Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА) не могат да надвишават 100 000 лв. по всеки индивидуален проект.
[1] Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” от приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2013, 2014 и 2015 г.

 

 

За предоставяне на ценова оферта моля свържете се с нас!