СЕРТИФИКАЦИЯ

ФОРМУЛЯР ЗА ОФЕРТА – F4_РИНА КОНСУЛТ
„РИНА КОНСУЛТ” ООД предлага консултации във връзка с разработване и внедряване на системи за управление /СУ/ на качеството, околна среда, безопасни условия на труд, хранително вкусова промишленост, информационна сигурност и др., съгласно следните стандарти:
ISO 9001 Управление на качеството
ISO 14001 Управление на околната среда
ISO 45001 Управление на здравето и безопасността при работа
ISO 22000 Управление в хранително вкусовата промишленост, HACCP
ISO 27001 Управление на информационната сигурност
ISO/IEC 20000-1 Управление на IT услуги
ISO 13485 Управление качеството на медицинските изделия
SA 8000 / ISO 26000:2010 Социална отговорност
 ISO 17100:2015 Писмени преводачески услуги. Изисквания за предоставяне на писмени преводачески услуги
ISO/IEC 17020:2012 Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол
ISO 50001 Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане
FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL)
Global Organic Textile Standard (GOTS)
RCS (RECYCLED CLAIM STANDARD)
Green Key
GSTC – GLOBAL SUSTAINABLE TOURISM COUNCIL
С оглед успеха на изграждането и внедряването на СУ и подготовката за сертификация на своите клиенти ние извършваме следните консултантски услуги:
• Извършване на проверка за установяване съответствието на действащата СУ с изискванията на стандарта;
• Разработване на Наръчник по качество /НК/ – необходимите към него процедури, което ще се регламентира след извършването на описаната по-горе проверка;
• Разработване на необходимите Оперативни документи;
• Обучение на персонала във връзка с изискванията на стандарта и функционирането на СУ;
• Оказване на съдействие при внедряване на СУ;
• Извършване на вътрешен одит;
• Подготовка за кандидатстване за сертификация пред избрания орган по сертификация;
• Отстраняване на забележките от Сертификационния одит;
• Предоставяне на консултации до момента на получаване на сертификата от органа по сертификация.
ФОРМУЛЯР ЗА ОФЕРТА – F4_РИНА КОНСУЛТ

Leave A Reply