БДС EN ISO 50001:2011 – Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане

Стандарта БДС EN ISO 50001:2011 – Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане е публикуван през 2012 г. от Българският институт за стандартизация на български език. БДС EN ISO 50001:2011 заменя и отменя БДС EN 16001:2009.

 

ISO 50001 е предназначен за внедряване от всяка организация, независимо от тяхната големина, сектор или географско местоположение.

 

ISO 50001 определя изискванията за създаване, внедряване, поддържане и подобряване на системи за управление на енергията, чиято цел е да позволи на организацията да следва систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийното управление, включително енергийната ефективност, използването на енергия и потреблението.
Стандартът определя изискванията, приложими за използване на енергия и потребление, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране и практики за обществени поръчки за оборудване, системи, процеси и персонал, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики. Той се отнася най-вече за енергийно управление на енергоинтензивни производствени процеси, електроразпределение, енергийна ефективност на сгради, транспорт и др., и ще се прилага за всякакъв тип енергийни носители – електроенергия, газообразни, течни и твърди горива, пара, компресиран въздух, охладена вода, и др. Стандартът залага изискването за внедряване на енергиен мониторингов план и анализ на енергийната ефективност.

 

Целта на стандартът е да позволи на организациите да въведат системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление. Въвеждането на този стандарт се очаква да доведе до намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Успешното въвеждане зависи от ангажираността на всички нива и длъжности в организация и най-вече от главното управление.
Този международен стандарт определя изискванията за система за управление на енергията за дадена организация (EnMS) за разработване и въвеждане на енергийна политика, определяне на цели и планове на действие, които да взимат под внимание законовите изисквания и информация, свързани с използването на значително количество енергия. Една система за енергийно управление позволява на дадена организация да постигне своите ангажименти (заложени в политиката й), да предприеме действие, необходимо за подобряване на енергийната й ефективност и да покаже съответствието на системата с изискванията на този международен стандарт.
ISO 50001 се прилага за всички променливи, влияещи на енергийните характеристики, които могат да бъдат наблюдавани и повлияни от организацията. Той не определя специфични критерии за изпълнение по отношение на енергията. 
Стандартът ISO 50001 се основава на модел на система за управление, които въвеждат стандарти като ISO 9001 (управление на качеството), ISO 14001 (управление на околната среда), ISO 22000 (безопасност на храните), ISO/IEC 27001 (управление на сигурност на информацията) и може да бъде интегриран с въпросите системи.
ISO 50001 се основава на общата схема на непрекъснато последователно подобрение чрез прилагане на подхода PDCA – Планиране (Plan) – Изпълнение (Do) – Проверка (Check) – Действие (Act).
 
ISO 50001 е в полза на всякакви организации – малки и големи, в частния и публичния сектор, както и е приспособим към различни географски, културни и социални условия. Той е приложим за всяка организация, която желае да си осигури съответствие със заявената от нея енергийна политика и би искала да докаже това на другите. Такова съответствие се потвърждава или чрез самооценка и декларация за съответствие на собствена отговорност, или чрез сертификация на системата за енергийно управление от външна организация. Въвеждането на този стандарт трябва да доведе до значимо намаляване на оперативните разходи и на емисиите на парникови газове чрез систематичен енергиен мениджмънт. Оценено е, че може да се повлияе до 60 % върху използваната енергия в света.

 

ЦЕНА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА - БДС EN ISO 50001:2011.