ISO 45001

ФОРМУЛЯР ЗА ОФЕРТА – F4_РИНА КОНСУЛТ

БДС ISO 45001:2018 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане.

ISO 45001 замества OHSAS 18001 като се превръща в ISO стандартът за управление на системи за здравето и безопасността при работа (СУЗБР). Стандартът ще може да се интегрира и с други системи за управление по-лесно от всякога, защото споделя новата структура, определена в Анекс SL – свързва се пряко с новите версии на ISO 9001 и ISO 14001.
Стандартът определя изисквания за СУЗБР и дава указания за прилагането му, за да може организацията да осигури безопасни и здравословни работни места, като предотвратява наранявания и заболяване като активно подобрява своята резултатност по ЗБР. Той е приложим за всяка организация, която желае да създаде, внедри и поддържа СУЗБР, за да подобри здравето и безопасността при работа, да премахне или намали до минимум рисковете за ЗБР (включително недостатъците на системата), да се възползва от възможностите за ЗБР и отстрани несъответствията на системата за управление на ЗБР, свързани с нейните дейности.
Организациите, които вече са сертифицирани по OHSAS 18001, ще имат три години, за да се съобразят с новия стандарт ISO 45001.
Причини, пораждащи необходимостта от разработване, внедряване и поддържане на СУЗБР в една организация: 
  1. покриване на изискванията на нормативната уредба.
Изграждането и внедряването на СУЗБР гарантира съответствие със:
  • Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
  • Подзаконови нормативни актове в областта на здравословните и безопасни условия на труд;
  • Други приети от организацията изисквания.
  1. повишаване конкурентноспособността. 
Изграждането, внедряването и сертифицирането на СУЗБР дава възможност на всеки един работодател да докаже пред всички заинтересовани страни усилията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите в организацията. Функциониращата система за управление на ЗБР е гаранция за намаляване на риска от трудови злополуки. Този факт повишава конкурентноспособността на една организация и в някой случаи има решаващо значение за осъществяването на една сделка.
  1. покриване на изискванията на самата организация. 
Изграждането и внедряването на СУЗБР дава на организацията правна сигурност предвид гарантираното прилагане на законовите и подзаконовите актови свързани със здравословните условия на труд. Въвеждането на Системата за Управление води до намаляване до минимум на трудовите злополуки и инциденти, което от своя страна намалява последващите за това разходи.
Етапи при изграждане и внедряване на СУЗБР от „РИНА КОНСУЛТ“ .
1 ЕТАП Одит на състоянието:
Първоначален одит за установяване на съответствие на действащата система с изискванията на съответния стандарт;
Анализ на състоянието и определяне на структура на СУЗБР;
Разработване на графици за изпълнение на разработката, изготвяне на всички необходими документи по изграждането на СУЗБР – заповеди, програми и др.
2 ЕТАП Разработване на документите от СУЗБР
Разработване на документите от СУЗБР – наръчник, процедури, оперативни документи и др.;
Поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи.
3 ЕТАП Внедряване:
Провеждане на обучение по внедряване;
Извършване на одити по елементите от стандарта при внедряването на системата;
Извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите.
4 ЕТАП Функциониране:
Обучение на вътрешни одитори; извършване на вътрешни одити;
Оценка и контрол на риска;
Трупане на записи по действието на СУЗБР.
5 ЕТАП Сертифициране и придобиване на сертификат:
Участие в избора на сертификационна организация и по време на извършване на сертификационния одит;
Отстраняване на евентуални забележки от одита.
ЦЕНА НА РИНА КОНСУЛТ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ СТАНДАРТА ISO 45001:2018
ФОРМУЛЯР ЗА ОФЕРТА – F4_РИНА КОНСУЛТ