Стандарта за преводачески услуги – БДС EN 15038:2006 е отменен

Стандарт БДС EN 15038:2006 Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата, е отменен и заменен от БДС EN ISO 17100:2015 Писмени преводачески услуги. Изисквания за предоставяне на писмени преводачески услуги (ISO 17100:2015), издаден с превод на български език на 16.11.2015 г.