ISO / IEC 20000-1:2018 „Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания към системата за управление на услугите“

Стандартът ISO 20000-1:2018 е с фокус към организации, извършващи дейност в IT сектора. Основната цел на внедряване на ISO 20000-1 е повишаване качеството на услугите и способностите на организацията да създава, прилага, поддържа и подобрява системата си за управление на услугите /СУУ/. Включени са планирането, проектирането, преходът, доставката и подобряването на услугите, за да се отговори на изискванията за обслужване и да се постигне качество.

Основните промени в сравнение с предишната версия на стандарта от 2011 г. са следните:

Въведени са нови общи изисквания за контекста на организацията, планиране на постигането на цели и действия за справяне с рисковете и възможностите.

Свеждане до минимум на изискваната документирана информация, като остават задължителни само ключови документи, като например плана за управление на услугата.

Промени в термини и определения.

Отчитане на нарастващите тенденции в управлението на услуги, включително теми като управлението на множество доставчици на услуги и необходимостта от определяне на стойността на услугите за клиентите;

Включени са нови функции, като добавяне на изисквания за познаване и планиране на услугите;

Разделяне на някои клаузи, които в предходната версия бяха комбинирани (например за управление на инциденти и заявки за услуги и други), както и преименуване на някои клаузи от предходната версия;

В стандарта изрично се посочва, че организацията не може да докаже съответствие с изискванията, посочени в него, ако други страни се използват за предоставяне или обслужване на всички услуги, компоненти на услуги или процеси в обхвата на системата за управление /т.нар. подизпълнители/;

От септември 2018 г. тече двегодишен гратисен период (до септември 2020 г.), в рамките на който всички организации, притежаващи сертификат, удостоверяващ изпълнение на изискванията на вече невалидната версия ISO/IEC 20000-1:2011, трябва да преминат преходен одит  за съответствие с изискванията на новата версия ISO/IEC 20000-1:2018.