Разработване, внедряване и подготовка за сертификация на системи за управление /СУ/

„РИНА КОНСУЛТ” предлага консултации във връзка с разработване и внедряване на системи за управление: ISO 9001 Управление на качеството; ISO 14001 Управление на околната среда; ISO 45001 Управление на трудовата безопастност; ISO 22000 Управление в хранително вкусовата промишленост, HACCP; ISO 27001 Управление на информационната сигурност; ISO/IEC 20000-1 Управление на IT услуги; ISO 13485 Управление качеството на медицинските изделия; ISO 50001 Системи за управление на енергията и др.

Read More

Сделки с недвижими имоти

Съществена част от работата на „РИНА КОНСУЛТ“ е предоставянето на правна помощ в областта на вещното право и недвижимите имоти – земеделска земя, парцели, къщи, апартаменти и др. Работим на територията на цялата страна.

Read More

Правни услуги

„РИНА КОНСУЛТ“ предоставя правни консултации специализирани в областта на акредитацията и сертификацията,обществени поръчки, оценка на съответствието, продуктова сертификация, биологично земеделие, сертифициране на био продукти и др. „РИНА КОНСУЛТ“ ООД предоставя абонаментно правно обслужване на юридически лица. Фирмата предоставя правни консултации в областта на гражданското,търговското и авторското право, осигурява процесуално представителство и посредничество.

Read More

Преминаване към новата версия на стандарта ISO/IEC 27001:2013

„Рина Консулт“ ООД успешно завърши работата си по консултиране на фирмата „ЕМВЕКО“ АД относно преминаването към новата версия на стандарта ISO/IEC 27001:2013. Стандартът заменя ISO/IEC 27001:2006. Фирмата имаше внедрена и сертифицирана през 2012 година – Система за управление на сигурността на информацията.  В рамките на 4 /четири/ човекодена „Рина Консулт“ преработи системата за управление на

Read More

Подготовка за сертификация по един стандарт /ISO 9001/ на фирма с 1 /един/ офис и персонал от 10 /десет/ човека  

Вариант 1 – икономичен Бр.човекодни                       Работа 0.5 човекодена           Разработка на СУК; 2.0 човекодена          Внедряване/Вътрешен одит и Преглед на Ръководството; 1.5 човекодена           Участие в сертификационен одит. ОБЩО:          4 човекодена – 800 лв.     Вариант 2 – среден Бр.човекодни                       Работа 0.5 човекодена           Разработка на СУК; 2 човекодена             Внедряване; 1 човекодена             Вътрешен одит и Преглед

Read More

Внедряване и сертифициране на стандарта ISO 9001:2008 и Регламент (ЕС) N.333/2011г.

„RINA КОНСУЛТ” ООД разработва и внедрява Системи за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2008 и Регламент (ЕС) N.333/2011г. за установяване на критерии за това кога определени типове скрап престават да бъдат отпадъци по Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Регламентът определя критериите кога скрапът от чугун, стомана и алуминий, включително

Read More