ПРАВНИ УСЛУГИ

„РИНА КОНСУЛТ“ ООД предоставя правни консултации специализирани в областта на акредитацията и сертификацията,обществени поръчки, оценка на съответствието, продуктова сертификация, биологично земеделие, сертифициране на био продукти и др.
„РИНА КОНСУЛТ“ ООД предоставя абонаментно правно обслужване на юридически лица.
Фирмата предоставя правни консултации в областта на гражданското,търговското и авторското право, осигурява процесуално представителство и посредничество.

 

Вещно право и недвижими имоти
Предоставянето на правна помощ в областта на вещното право и недвижимите имоти – земеделска земя, парцели, къщи, апартаменти и др. За повече информация ВИЖ ТУК.

 

Гражданско право
Правни консултации по гражданскоправни въпроси; изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения; подготовка на договори и др.

 

Търговско право
Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци.

 

Семейно и наследствено право
Консултации по семейноправни и наследственоправни въпроси.

 

Административно право
Представителство пред държавни и общински органи; Обжалване на административни актове; Процесуално представителство по административни дела; Консултации в областта на данъчното право. За повече информация ВИЖ ТУК.

 

Трудово право
Консултации по трудовоправни въпроси на граждани и фирми.

 

Обществени поръчки
Изготвяне на точна и пълна документация за участие в обществени поръчки и представителство на кандидатите пред възложителя в отделните фази на провеждане на процедурата;
Консултиране на възложители в процеса на подготовка на тръжната документация и избор на процедура;
Обжалване на решенията на възложителите през Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд;
Процесуално представителство във връзка с изпълнението на договора за обществена поръчка.

 

Цените на правните  услуги се определят съобразно Наредба  за минималните размери на адвокатските възнаграждения, обн. ДВ. бр. 64 от 23 юли 2004 г.

Leave A Reply