НОВАТА ВЕРСИЯ НА СТАНДАРТА БДС EN ISO 9001:2015

Европейският стандарт EN ISO 9001:2015 е приет от CEN на 14 септември 2015 г. и съществува в три официални издания (на английски, немски и френски език).
Съгласно Вътрешния правилник на CEN/CENELEC националните организации по стандартизация на следните държави са задължени да въведат този европейски стандарт: Австрия, Белгия, Бивша югославска република Македония, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Обединено кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешка република, Швейцария и Швеция.
Европейският стандарт EN ISO 9001:2015 има статут на български стандарт от 25.09.2015 година като БДС EN ISO 9001:2015. Този български стандарт се състой от 42 страници и заменя и отменя БДС EN ISO 9001:2008.

 

ЦЕНА НА РИНА КОНСУЛТ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ НОВАТА ВЕРСИЯ НА СТАНДАРТА  EN ISO 9001:2015

 

БДС EN ISO 9001:2015 въвежда следните основни изменения и нови понятия:

 

Структура и терминология

Структурата (т.е. последователността на точките) и част от терминологията на новото издание на стандарта са променени в сравнение с предишното издание (ISO 9001:2008), за да се подобри съвместимостта с другите стандарти за системи за управление.
Важно е да се подчертае, че в БДС EN ISO 9001:2015  няма изискване да бъде прилагана неговата структура и терминология за документираната информация на системата за управление на качеството на организацията. Няма изискване термините, използвани от дадена организация, да бъдат заменяни с термините, използвани в БДС EN ISO 9000:2015 при определяне на изискванията за системата за управление на качеството. Организациите могат да избират да използват термини, които са подходящи за техните дейности (например, като използват „записи”, „документация” или „протоколи”, вместо „документирана информация” или пък „доставчик”, „партньор” или „търговец/дистрибутор” вместо „външен доставчик”).
 
С оглед разбиране на смисъла на текстовете на В EN ISO 9001:2015 трябва да се има предвид, че в стандарта са използвани следните глаголни форми:
  • „Трябва” – означава изискване;
  • „Би трябвало” – означава препоръка;
  • „Може” (от англ. may) – означава разрешение;
  • „Може” (от англ. can) – означава възможност или способност

  

Мислене, основано на риска

 Изключително важна част от планирането и внедряването на системите за управление на качеството представлява новото изискване за идентифициране на рисковете и възможностите, които могат потенциално да повлияят на функционирането и ефективността на системите за управление на качеството, както и съответните „пропорционални“ действия за справяне с тях.
Идеята за мислене, основано на риска, винаги е присъствала в предишните издания на този международен стандарт, включително например при извършване на превантивни действия /липсват като понятие в новата версия на стандарта/ за елиминиране на потенциалните несъответствия, при анализ на всяко възникнало несъответствие и предприемане на подходящи действия за предотвратяване на последствията от несъответствието и повторното му възникване. За да бъде в съответствие с изискванията на този международен стандарт, организацията трябва да планира и прилага действия за овладяване на рисковете и възможностите. Овладяването на рисковете и възможностите създава основата за повишаване на ефикасността на системата за управление на качеството, за постигане на по-добри резултати и предотвратяване на негативни последствия.

 

Разбиране на организацията и нейния контекст

 Вземането под внимание на организационния контекст трябва да бъде част от процеса на проектиране и внедряване на системите за управление на качеството. Организацията трябва да определи външните и вътрешните обстоятелства, които са от значение за нейната крайна цел и нейната стратегическа насоченост, и които влияят на способността й да постига желания резултат(и) от нейната система за управление на качеството. Организацията също така трябва да разбира потребностите и очакванията на заинтересованите страни.

 

Лидертво

Сега висшето ръководство трябва да демонстрира по-сериозно пряко участие в системите за управление на качеството на организацията с акцент върху „лидерството“. Висшето ръководство трябва да доказва своето лидерство и своя ангажимент по отношение на системата за управление на качеството.

 

Документирана информация

Термините „документирана процедура“ и „запис“, използвани при ISO 9001:2008, са заменени навсякъде в ISO 9001:2015 с термина „документирана информация“. Това е информация, която се изисква да се контролира и поддържа от дадена организация. Всяка организация определя нивото и типа документация, необходима за контролиране на нейните системи за управление на качеството.
В стандарт се използва и думата „информация” вместо „документирана информация” (например в 4.1: „Организацията трябва да наблюдава и проверява информацията, свързана с тези външни и вътрешни обстоятелства ”), това означава, че не се изисква тази информация да бъде документирана. В такива случаи организацията може да реши дали е необходимо или подходящо да поддържа документирана информация.
 

Продукти и услуги

В ISO 9001:2008 се използваше терминът „продукт” като обобщаващ за всички категории изходни елементи. Това издание на този международен стандарт използва „продукти и услуги“. Терминът „продукти и услуги“ обобщава всички изходни елементи (материални продукти, услуги, програмно осигуряване и преработени материали).

 

Приложимост

 Този международен стандарт не се позовава на „изключвания” по отношение на приложимостта на изискванията относно системата за управление на качеството на организацията. Независимо от това всяка организация може да извърши преглед на приложимостта на изискванията според големината или сложността на процесите на организацията, възприетия модел на управление, обхвата на дейностите на организацията и естеството на рисковете и възможностите, които й се откриват.

 

Знания и опит в организацията

 В новата версия на  стандарт се разглежда необходимостта да се определят и управляват знанията и опитът в организацията, за да се осигури изпълнението на нейните процеси, както и че тя може да постигне съответствие на продуктите и услугите.

 

 

ПРЕХОД КЪМ ISO 9001:2008

Организациите, които вече са сертифицирани по ISO 9001:2008, ще разполагат с три години от официалното публикуване на ISO 9001:2015, за да преминат към новата версия на този стандарт – прехода ще приключи през септември 2018 г.

 

 

 

ЦЕНА НА РИНА КОНСУЛТ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ НОВАТА ВЕРСИЯ НА СТАНДАРТА  EN ISO 9001:2015