Разработване, внедряване и подготовка за сертификация на системи за управление /СУ/

„РИНА КОНСУЛТ” предлага консултации във връзка с разработване и внедряване на системи за управление: ISO 9001 Управление на качеството; ISO 14001 Управление на околната среда; ISO 45001 Управление на трудовата безопастност; ISO 22000 Управление в хранително вкусовата промишленост, HACCP; ISO 27001 Управление на информационната сигурност; ISO/IEC 20000-1 Управление на IT услуги; ISO 13485 Управление качеството на медицинските изделия; ISO 50001 Системи за управление на енергията и др.

Read More

Сделки с недвижими имоти

Съществена част от работата на „РИНА КОНСУЛТ“ е предоставянето на правна помощ в областта на вещното право и недвижимите имоти – земеделска земя, парцели, къщи, апартаменти и др. Работим на територията на цялата страна.

Read More

Правни услуги

„РИНА КОНСУЛТ“ предоставя правни консултации специализирани в областта на акредитацията и сертификацията,обществени поръчки, оценка на съответствието, продуктова сертификация, биологично земеделие, сертифициране на био продукти и др. „РИНА КОНСУЛТ“ ООД предоставя абонаментно правно обслужване на юридически лица. Фирмата предоставя правни консултации в областта на гражданското,търговското и авторското право, осигурява процесуално представителство и посредничество.

Read More

RCS (Recycled Claim Standard)

RCS (Recycled Claim Standard) е стандарт проследяващ рециклираните суровини във веригите на доставка. Стандартът е разработен от Materials Traceability Working Group, част от OIA’s Sustainability Working Group. RCS  е базиран на изискванията на Content Claim Standard към веригите на доставка. RCS проверява наличието и количеството рециклиран материал в крайните продукти. Проверката на вложенията, както и

Read More

Global Organic Textile Standard (GOTS)

Global Organic Textile Standard (GOTS) е международно признат стандарт за органичен текстил. GOTS e въведен през 2006 г. предвид нарастването на потреблението на органични влакна и търсенето на единни критерии за преработка в индустрията и търговията на дребно. GOTS гарантира органичния статус на текстила от събирането на суровините чрез екологично и социално отговорно производство до

Read More

С участието на “Рина Консулт” успешно беше внедрена и сертифицирана Система за управление на здравето и безопасността при работа на “КОСТАЛ БЪЛГАРИЯ АУТОМОТИВ” ЕООД, гр. Пазарджик съгласно изискванията на ISO 45001:2018

В началото на юли 2020 г. успешно приключи сертификационният одит на “КОСТАЛ БЪЛГАРИЯ АУТОМОТИВ” ЕООД по ISO 45001:2018. За целта екипът ни разработи необходимата документация, участва във внедряването на системата на място в завода и проведе обучения на ръководния състав в организацията. Системата е разработена в съответствие със специфичните процеси, протичащи в организацията и има

Read More